Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, αναπλ. πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιώργο Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος, Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Νίκο Κουτσού, εκπροσωπούντα τη Συμμαχία Πολιτών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 [Νόμος αρ. 175(Ι) του 2012], ώστε η διάταξή του που αφορά την υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις να μην εφαρμοστεί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, αλλά να ισχύσουν οι αντίστοιχες πρόνοιες της νομοθεσίας που ήταν σε ισχύ κατά το 2011, η οποία καταργήθηκε με το νόμο του 2012.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ενώπιον της επιτροπής εκκρεμούν άλλες τέσσερις προτάσεις νόμου με σκοπό την τροποποίηση του ίδιου βασικού νόμου, οι οποίες άπτονται γενικότερων θεμάτων που αφορούν μεταξύ άλλων και τη συμμόρφωση της κυπριακής έννομης τάξης με τις συστάσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι η συζήτηση των εν λόγω προτάσεων νόμου άρχισε και αναμένεται να ολοκληρωθεί στην επιτροπή μαζί με τη συζήτηση σχετικού κυβερνητικού νομοσχεδίου, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αμέσως επόμενες συνεδρίες της, σύμφωνα και με τη σχετική ενημέρωση του αρμόδιου λειτουργού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για την υπό αναφορά πρόταση νόμου, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής.

Περαιτέρω, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, αφού τόνισε ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων που προτείνονται με την πρόταση νόμου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις των συνδεδεμένων με αυτά οργανισμών, εξέφρασε ανησυχία κατά πόσο η θέσπιση των υπό συζήτηση νομοθετικών διατάξεων προκαλέσει αντιδράσεις εκ μέρους της επιτροπής GRECO.

Τοποθετούμενος σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος της Κύπρου στην επιτροπή GRECO εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εν λόγω επιτροπή ανησυχεί περισσότερο για τη γενικότερη αναθεώρηση του σχετικού νόμου, όπως αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί με το υπό ετοιμασία κυβερνητικό νομοσχέδιο, και όχι με την υπό συζήτηση ρύθμιση, όπως προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

 

 

 

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων