Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου του 2014 με την επικαιροποίηση του παραρτήματος αυτού που απαριθμεί τους νόμους που διέπουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει τις πρόνοιες του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου σύμφωνα με το παράρτημα αυτού που απαριθμεί τους νόμους που διέπουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Ο νόμος ρυθμίζει το δικαίωμα καταχώρισης αίτησης από νομιμοποιούμενο φορέα στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ενέχεται ή/και ευθύνεται, κατά την κρίση του, για οποιαδήποτε παράβαση θίγοντας τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, τα οποία ο νομιμοποιούμενος φορέας προστατεύει.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος κατέστη αναγκαία, προκειμένου να διαγραφούν από αυτό ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος Νόμος και ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος, οι οποίοι έχουν καταργηθεί, και να αντικατασταθούν από τον περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο του 2013, που ισχύει σήμερα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων