Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο  «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά ΅ε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται η διαμόρφωση της σχετικής διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία για την απόκτηση από υπήκοο τρίτης χώρας του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία απαιτείται η κατάθεση του συμβολαίου απασχόλησής του διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δεκαοχτώ μηνών ή ανοιχτής διάρκειας ως συνοδευτικού δικαιολογητικού εγγράφου της σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στο διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ώστε στο εξής να απαιτείται η υποβολή του συμβολαίου απασχόλησης χωρίς όμως να καθορίζεται ότι αυτό πρέπει να έχει την πιο πάνω αναφερόμενη διάρκεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, επειδή η υπό αναφορά διάταξη της βασικής νομοθεσίας δεν είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο σχετικά ΅ε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Συγκεκριμένα, στις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ προβλέπεται όπως ο αιτητής για την απόκτηση του πιο πάνω αναφερόμενου καθεστώτος διαθέτει σταθερούς και επαρκείς πόρους, καθώς και ότι το οικείο κράτος μέλος δύναται να καθορίζει στο εθνικό δίκαιο τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω πρόσωπο πληρεί τον όρο αυτό. Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαιτούν ως απόδειξη σταθερών πόρων την ύπαρξη συμβολαίου ελάχιστης διάρκειας και δη διάρκειας δεκαοχτώ μηνών. Τέλος, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η ορθή μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη εξετάζει πιθανή λανθασμένη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλή.

 

 

3 Φεβρουαρίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων