Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Συλλόγος και ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) απέστειλαν σχετικές επιστολές στις οποίες αναφέρουν ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις επί του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ) και ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του ημεδαπού δικαίου με την Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η διασύνδεση του μητρώου εταιρειών που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εν λόγω διασύνδεση συνδέεται ουσιαστικά το μητρώο εταιρειών της Κύπρου με τα άλλα μητρώα εταιρειών των άλλων κρατών μελών και έτσι επιτυγχάνεται η βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν εταιρείες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε σχετικό σημείωμα που ετοιμάστηκε για τις ανάγκες της μελέτης του νομοσχεδίου από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, η υπό αναφορά Οδηγία αφορά στη διασύνδεση των κεντρικών μητρώων, των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών, με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και αξιόπιστες επιχειρηματικές πληροφορίες σε σχέση με άλλες εταιρείες και υποκαταστήματα που έχουν οι εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και τη δημιουργία γεφυρών διασυνοριακής επικοινωνίας των μητρώων μεταξύ τους στις περιπτώσεις διασυνοριακών καταχωρίσεων. Η έκδοση της Οδηγίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω του γεγονότος ότι οι διασυνοριακοί όμιλοι, καθώς και μεγάλος αριθμός πράξεων αναδιάρθρωσης, όπως οι συγχωνεύσεις και οι διασπάσεις, αφορούν επιχειρήσεις από διαφορετικά κράτη μέλη. Συνεπώς, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για πρόσβαση σε πληροφορίες για εταιρείες σε διασυνοριακό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο οι επίσημες πληροφορίες να είναι πάντα διαθέσιμες διασυνοριακά.

Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, η διασύνδεση των μητρώων στην ενιαία αγορά θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαραίτητο μέτρο για τη δημιουργία ευνοϊκότερου νομικού και φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της ασφάλειας δικαίου. Η διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ των μητρώων γίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.

Οι παρευρισκόμενοι δεν εξέφρασαν καμιά διαφωνία επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ ήταν η 7η Ιουλίου 2014, το νομοσχέδιο όμως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 Δεκεμβρίου 2014. Επιπλέον, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, υπάρχει διαδικασία παράβασης (αριθμός παράβασης 2014/0423) εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/17/ΕΕ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, σε νόμο, αφού διαμορφωθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

 

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων