Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευγένιος Χαμπουλλάς
Αντρέας Φακοντής Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2014 και στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Γεωπόνων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου και του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη εναρμόνιση των διατάξεών τους με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η παροχή δυνατότητας σε πολίτες κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της γεωπονίας προσωρινά ή/και περιστασιακά αντί για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, όπως προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η παροχή δυνατότητας άσκησης της γεωπονίας σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον απασχολούν γεωπόνο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο γεωπόνων και κατέχει την απαιτούμενη άδεια άσκησης γεωπονίας.

Με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η παροχή δυνατότητας άσκησης της κτηνιατρικής σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον απασχολούν κτηνίατρο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο κτηνιατρικό μητρώο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τα υπό αναφορά νομοσχέδια επιτυγχάνεται η άρση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και η πλήρης εφαρμογή του άρθρου 16 της Οδηγίας που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη σέβονται το δικαίωμα των παρόχων υπηρεσιών να παρέχουν υπηρεσίες σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο εδρεύουν και παράλληλα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και την ελεύθερη άσκηση αυτής στο έδαφός τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάγκη για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις προκύπτει από τις πρόνοιες της παραγράφου 5.1 του αναθεωρημένου Μνημονίου Συναντίληψης, που αφορά την εναρμόνιση των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων με την εν λόγω Οδηγία.

Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοσχεδίων, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμαναν την ανάγκη άμεσης ψήφισης των προτεινόμενων νόμων, επειδή αφενός μεν με αυτούς εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με τη σχετική Οδηγία και αφετέρου δε αποτελεί δέσμευση που προκύπτει από τις πρόνοιες του αναθεωρημένου Μνημονίου Συναντίληψης.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Γεωπόνων συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του δευτέρου υπό συζήτηση νομοσχεδίου, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του αναφορικά με το δικαίωμα άσκησης της κτηνιατρικής που δίδεται και σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των νομοσχεδίων από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν μεταξύ άλλων τις επιφυλάξεις τους για τη σαφήνεια της πρόνοιας που δίνει τη δυνατότητα προσωρινής ή/και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών στον τομέα της γεωπονίας από πολίτες κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκαν όπως καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά την οποία οι πολίτες κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος να δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της γεωπονίας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τοποθετούμενος στα πιο πάνω, ξεκαθάρισε ότι για τους πολίτες κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος τηρείται ξεχωριστό μητρώο γεωπόνων που παρέχουν υπηρεσίες. Περαιτέρω, επισήμανε ότι η σχετική Οδηγία δίδει τη διακριτική ευχέρεια στην αρμόδια αρχή κατάρτισης των εκάστοτε επαγγελματικών μητρώων να κρίνει κατά περίπτωση και κατά επάγγελμα την προσωρινή ή/και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος. Πρόσθεσε δε ότι ο καθορισμός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως προνοεί ο υφιστάμενος νόμος, ενδεχομένως να τυγχάνει κατάχρησης σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ τόνισε περαιτέρω ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου διασφαλίζουν ότι θα γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος από την αρμόδια αρχή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των δύο νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή των νομοσχεδίων σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», αντίστοιχα.

 

3 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων