Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο  «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2013, στις 26 Ιουνίου 2014 και στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία ήταν η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να αναθεωρηθούν τα καθοριζόμενα σε αυτόν τέλη, με στόχο την εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων που συμφωνήθηκαν με την τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο το μέρος του νομοσχεδίου που έχρηζε άμεσου χειρισμού και είχε στόχο την αναθεώρηση των καθοριζόμενων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τελών που επιβάλλονται με βάση τις διατάξεις της, καθώς και τον καθορισμό νέων τελών το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο το 2013.

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου δεν προωθήθηκε για ψήφιση, ώστε να παρασχεθεί στην επιτροπή η δυνατότητα ενδελεχέστερης μελέτης του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που δεν προωθήθηκαν για ψήφιση εισάγονταν μεταξύ άλλων πρόνοιες στη βασική νομοθεσία που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την έκδοση δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία.

2. Την κατάργηση των διακρίσεων και τον καθορισμό κριτηρίων σε σχέση με την απόκτηση και την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας.

3. Την αντιμετώπιση των ευκαιριακών και εικονικών γάμων μεταξύ Κυπρίων πολιτών και αλλοδαπών.

4. Την υποχρέωση καταδικασθέντος πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους να παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητάς του στο διευθυντή των Φυλακών.

5. Την ακύρωση του διαβατηρίου και του δελτίου ταυτότητας από το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αν αυτά βρίσκονται σε ισχύ, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητάς του, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

6. Την ακύρωση ισχύοντος διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας από το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης προσώπου που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέραν των δέκα ετών.

7. Τον καθορισμό της διαδικασίας καταχώρισης θανάτου στο ληξιαρχικό μητρώο και έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου.

8. Την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων προνοιών των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που τιτλοφορούνται «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία» και «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία όσον αφορά τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου».

Στο πλαίσια της μελέτης του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δήλωσαν ότι οι πρόνοιές του αναφορικά με την έκδοση δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, επειδή το υφιστάμενο απόθεμα των υλικών για την έκδοση ταυτοτήτων, ως αυτές έχουν μέχρι σήμερα, αναμένεται να εξαντληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι υπόλοιπες πρόνοιες του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου θα τύχουν επανεξέτασης από το τμήμα, με ενδεχόμενο αυτές να αποσυρθούν από την εκτελεστική εξουσία.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις για το κατά πόσο η Δημοκρατία εξακολουθεί να εκδίδει διαβατήρια χωρίς βιομετρικά στοιχεία, δεδομένου ότι αυτό δεν αποκλείεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι τα προτεινόμενα με το νομοσχέδιο τέλη σε σχέση με την έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση ταυτοτήτων με βιομετρικά στοιχεία απαιτείται όπως τύχουν της έγκρισης της Τεχνικής Επιτροπής Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014.

Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης όπως:

1. καταθέσει ενώπιόν της, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, κείμενο το οποίο να διαλαμβάνει μόνο τις πρόνοιες του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου που αφορούν την έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση ταυτοτήτων, που το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να προωθηθούν κατά προτεραιότητα για ψήφισή τους σε νόμο,

2. μελετήσει κατά πόσο οι πολίτες θα μπορούν να αιτούνται έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση διαβατηρίων και ταυτοτήτων χωρίς βιομετρικά στοιχεία, ώστε η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία να περιλαμβάνει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ανταποκρινόμενο στην παράκληση της επιτροπής, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε σε μεταγενέστερο στάδιο το σχετικό κείμενο, επιφέροντας σε συνεννόηση με το Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας μειώσεις στα υπό συζήτηση προβλεπόμενα τέλη και περιλαμβάνοντας σε αυτό πρόνοιες για τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε πλέον να μην εκδίδονται, ανανεώνονται ή αντικαθίστανται ταυτότητες ή διαβατήρια χωρίς βιομετρικά στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να επιφέρει στο υπό αναφορά κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο προωθείται στο παρόν στάδιο για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Μείωση του προτεινόμενου τέλους που θα καταβάλλεται για αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής από €50 σε €30.

2. Μείωση του προτεινόμενου τέλους που θα καταβάλλεται για αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής από €35 σε €20.

3. Κατάργηση των προτεινόμενων τελών που καταβάλλονται για έκδοση νέας ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής της πέραν της μιας φοράς, ώστε κάθε φορά να καταβάλλεται το ίδιο τέλος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις σε σχέση με το διαμορφωμένο κείμενο του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου, το οποίο περιορίζεται μόνο στις πρόνοιες τις οποίες η εκτελεστική εξουσία θεωρεί ότι χρήζουν άμεσου χειρισμού:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης από την ολομέλεια της Βουλής.

 

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων