Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους έξι κανονισμούς που εμφαίνονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Γεωργίας και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ.

Το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, το ΚΕΒΕ ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων έξι κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP), για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Ειδικότερα, ο πιο πάνω Κανονισμός CLP θεσπίζει νέο σύστημα για την ταξινόμηση και την επισήμανση των ουσιών και των μειγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του Παγκοσμίως Εναρμονισμένου Συστήματος Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Εντούτοις, λόγω του ότι οι υφιστάμενες πιο πάνω Οδηγίες περιέχουν παραπομπές στο προηγούμενο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης, έγινε τροποποίησή τους, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο σύστημα που προβλέπεται στον εν λόγω Κανονισμό CLP.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διαλαμβάνουν αλλαγές σε ερμηνείες όρων, αλλαγές στη σήμανση ασφάλειας χημικών ουσιών και μειγμάτων, αλλαγή της λέξης “παρασκεύασμα” σε “μείγμα”, αλλαγές στις δηλώσεις επικινδυνότητας χημικών ουσιών και μειγμάτων και αλλαγή των παραπομπών σε άλλες νομοθεσίες που έχουν τροποποιηθεί λόγω εφαρμογής του Κανονισμού CLP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί σχετίζονται με τους ακόλουθους χώρους εργασίας:

1. Όλους τους χώρους εργασίας στους οποίους οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ή να εξασφαλίζουν την ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία.

2. Όλες τις επιχειρήσεις που εργοδοτούν έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόμενες και νεαρά πρόσωπα.

3. Όλους τους χώρους εργασίας στους οποίους χρησιμοποιούνται χημικοί, καρκινογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή των κανονισμών είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο διαθέτει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και την εμπειρία. Επιπρόσθετα, από την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών δεν αναμένεται να προκύψει δημοσιονομικό κόστος, αφού οι υποχρεώσεις εφαρμογής των κανονισμών θα καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του πιο πάνω τμήματος.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία που τίθεται για εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία είναι η 1η Ιουνίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία γίνεται εισήγηση να τεθούν σε ισχύ οι κανονισμοί.

Επισημαίνεται ότι το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

 

26 Ιανουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων