Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Άγγελος Βότσης Χρίστος Μέση
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νουρής
Μάριος Μαυρίδης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σταύρος Ευαγόρου Φειδίας Σαρίκας
Γιάννος Λαμάρης Δημήτρης Συλλούρης
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου  
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκαν επείγουσες.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2015 η εφαρμογή όλων των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ο οποίος ρυθμίζει τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω βασικού νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω βασικού νόμου, ώστε η εφαρμογή των υπό αναφορά διατάξεων να ανασταλεί αναφορικά με ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, η αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για ορισμένο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία, επειδή μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η θεσμοθέτηση του εξαγγελθέντος από την κυβέρνηση Πλαισίου Αφερεγγυότητας, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοζόταν ταυτόχρονα με τη νομοθεσία που διέπει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, ώστε να παρέχεται δίχτυ προστασίας, που κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, για ορισμένες περιπτώσεις δανειοληπτών.

Ειδικότερα, η κατάθεση των εν λόγω προτάσεων νόμου κρίθηκε σκόπιμη από τους εισηγητές τους λόγω της πολυπλοκότητας των νομοθετημάτων που βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής, όπου και εξετάζονται, και συνιστούν μέρος του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα, καθώς και των πολλών συναφών πτυχών οι οποίες χρήζουν εξέτασης, αλλά και των δυσκολιών που παρατηρούνται σε σχέση με την κατάθεση ενός πρόσθετου σχετικού με το εν λόγω πλαίσιο νομοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με την τρόικα.

Συναφώς, επιδιώκεται όπως η νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων τυγχάνει εφαρμογής, μόνο εφόσον θεσμοθετηθεί το νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, αφού όμως δοθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση του όλου ζητήματος της αφερεγγυότητας από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη ρύθμισή του.

Σημειώνεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2014, ο οποίος προβλέπει την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που διέπουν τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2015. Ο εν λόγω νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις 15 Ιανουαρίου 2015 η Βουλή απέρριψε κατά πλειοψηφία την αναπομπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρώτης ή της τρίτης πρότασης νόμου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», αντίστοιχα.

29 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.

3. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων