Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Νίκος Νουρής

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Αθηνά Κυριακίδου

Πανίκκος Σταυριανός

Ρούλα Μαυρονικόλα

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν η Yπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και o γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ) και της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να εισαχθεί πρόνοια με βάση την οποία ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια σε αιτητές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή και σε μέλη της οικογενειακής τους μονάδας, στην περίπτωση που οι αιτητές δεν καθίστανται δικαιούχοι λόγω της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 του πιο πάνω νόμου, όμως πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι υπόλοιπες διατάξεις του εν λόγω νόμου, εφόσον υπάρχει ανάγκη για φροντίδα και το εισόδημά τους δεν επαρκεί για την κάλυψη της ανάγκης αυτής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 10 της υφιστάμενης νομοθεσίας μπορεί να παραχωρείται σε οποιοδήποτε δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή και σε οποιοδήποτε μέλος της οικογενειακής μονάδας που έχει ανάγκη φροντίδας από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιπρόσθετη βοήθεια, η οποία θα κρίνεται αναγκαία, νοουμένου ότι οι δαπάνες για τη συγκεκριμένη αυτή ανάγκη δε θα καλύπτονται από άλλους κρατικούς πόρους ή άλλες πηγές.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, επειδή η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα παροχής επιπρόσθετης βοήθειας σε μη δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή και σε μέλη της οικογενειακής τους μονάδας οι οποίοι έχουν ανάγκη για φροντίδα και το εισόδημά τους δεν επαρκεί για την κάλυψη της ανάγκης αυτής.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε στις πρόνοιες του άρθρου 11 της υφιστάμενης νομοθεσίας, με βάση το οποίο παρέχεται ήδη η δυνατότητα στον υπουργό να χορηγεί βοήθεια σε πρόσωπο που δεν είναι δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά βρίσκεται σε συνθήκες εξαιρετικά επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση μπορεί να καλύπτεται και η περίπτωση προσώπου του οποίου τα εισοδήματα είναι μεγαλύτερα απ’ αυτά που θα τον καθιστούσαν δικαιούχο.

Συναφώς, η ίδια κατέθεσε στην επιτροπή σχετική εγκύκλιο, με βάση την οποία εξουσιοδοτεί τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας όπως παρέχει την αναγκαία βοήθεια με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11 της νομοθεσίας σε αιτητές, καθώς και σε μέλη της οικογενειακής τους μονάδας οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, αλλά δεν καθίστανται δικαιούχοι για λόγους που αφορούν αποκλειστικά το εισόδημά τους, παρ’ όλο που και έχουν επείγουσα ανάγκη για φροντίδα, αλλά τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν για την κάλυψη της ανάγκης αυτής. Περαιτέρω, η ίδια εξουσιοδότηση παρέχεται και στην περίπτωση που η πιο πάνω διευθύντρια αποφασίσει αυτεπάγγελτα, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την παροχή βοήθειας σε πρόσωπο του οποίου τα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη της ανάγκης αυτής.

Περαιτέρω, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή μεταξύ άλλων σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα 16 500 περίπου αιτήσεις, διευκρινίζοντας ότι αυτές δεν αφορούν μόνο τους μακροχρόνια ανέργους, αλλά και άλλες κατηγορίες αιτητών. Εξήγησε δε περαιτέρω ότι σε περίπου 4 000-4 500 από τις αιτήσεις αυτές έχει καταβληθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αφού πληρούσαν τα κριτήρια της νομοθεσίας.

2. Όσον αφορά τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος και τους χαμηλοσυνταξιούχους, αυτοί συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα, μέχρις ότου εξεταστούν οι αιτήσεις που υπέβαλαν.

3. Αναφορικά με τις απορριφθείσες αιτήσεις, για 180 από τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ενστάσεις, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε στην επιτροπή ότι 4 025 περίπου αιτήσεις απορρίφθηκαν εξαιτίας της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτητών και του ύψους των καταθέσεών τους.

Ειδικότερα, ποσοστό 42,9% των αιτήσεων απορρίφθηκε λόγω κατοχής ακίνητης περιουσίας από τον αιτητή, πέραν από την κατοικία του, ύψους200.000 έως €300.000, ποσοστό 11% λόγω κατοχής ακίνητης περιουσίας ύψους μέχρι 1 εκατομ. και ποσοστό 2,8% λόγω κατοχής ακίνητης περιουσίας πέραν του 1 εκατομ. Περαιτέρω, 1 251 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω του ύψους των καταθέσεων των αιτητών, καθώς:

α. 45,6% των αιτήσεων αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι €15.000,

β. 18,2% των αιτήσεων αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι €25.000,

γ. 17,4% των αιτήσεων αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι €50.000,

δ. 11,3% των αιτήσεων αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι €100.000,

ε. 5,3% των αιτήσεων αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι €200.000,

στ. 2,1% (26 αιτήσεις) αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι €500.000,

ζ. 0,1% (2 αιτήσεις) αφορούσαν καταθέσεις ύψους μέχρι 2 εκατομ.

4. Περίπου 6 400 από τις υποβληθείσες αιτήσεις συνοδεύονταν από ελλιπή ή αντιφατικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, 2 000 περίπου εξ αυτών αφορούν περιπτώσεις διαζευγμένων ή συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση που αίτηση υπέβαλαν και οι δύο σύζυγοι, γι’ αυτό και πρέπει να γίνει έλεγχος σε νομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα σε ποιο από τους δύο συζύγους ανήκει η ευθύνη των τέκνων. Περαιτέρω, σε άλλες 2 000 περίπου αιτήσεις δεν έχει συμπληρωθεί η διεύθυνση ή ο τραπεζικός λογαριασμός του αιτητή.

5. Αναφορικά με την πρόνοια της νομοθεσίας για αναδρομική καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η υπουργός ανέφερε ότι αυτή θα ενεργοποιηθεί με την ολοκλήρωση των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν στο μηχανογραφικό σύστημα.

Τέλος, η ίδια δήλωσε στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην εργασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

20 Ιανουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων