Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Κώστας Κώστα Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2014 και στις 8 Ιανουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, το οποίο είχε ήδη σταλεί στη Βουλή, στην πρώτη συνεδρία της, πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα, για σκοπούς έγκαιρης προετοιμασίας της. Στις εν λόγω συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να τροποποιηθούν και/ή να συμπληρωθούν ορισμένες διατάξεις του για την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διαγραφή του ορισμού του όρου πολίτης της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται σε αυτήν, λόγω των διάφορων παρερμηνειών που παρουσιάζονται σε σχέση με τον αντίστοιχο ορισμό του όρου πολίτης της Δημοκρατίας που περιλαμβάνεται στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

2. Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά θα έχουν, εκτός από τους πολίτες της Δημοκρατίας, και πρόσωπα των οποίων οποιοσδήποτε γονέας είναι κυπριακής καταγωγής και δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας.

3. Κατάργηση της πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία πρόσωπα τα οποία γεννήθηκαν μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999, των οποίων ο πατέρας δεν είναι πρόσωπο κυπριακής καταγωγής εξ αρρενογονίας, και τα οποία απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα, επειδή η μητέρα τους κατά το χρόνο της γέννησής τους ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας, υποχρεούνται να εκτίσουν μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι μηνών, ώστε στο εξής τα υπό αναφορά πρόσωπα να έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης πλήρους στρατιωτικής θητείας.

Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται όπως τεθεί σε εφαρμογή στις στρατολογικές κλάσεις που θα κληθούν για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

4. Προσθήκη στη βασική νομοθεσία του ορισμού του όρου “Φρουρά”, σύμφωνα με τον οποίο σημαίνει γεωγραφική περιοχή στο έδαφος της Δημοκρατίας, τα όρια της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς για σκοπούς τοποθετήσεων και μεταθέσεων των εθνοφρουρών και των στελεχών της δύναμης της Εθνικής Φρουράς.

5. Εισαγωγή σε αυτήν πρόνοιας με την οποία προβλέπεται η παροχή επιπρόσθετων ημερών άδειας σε εθνοφρουρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε φρουρά διαφορετική από τη φρουρά επιθυμίας τους, η οποία, όπως προτείνεται, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

6. Εισαγωγή σε αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό να χορηγείται τιμητική άδεια διάρκειας μέχρι είκοσι ημέρες, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία, και σε εθνοφρουρούς που συμμετέχουν σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων.

7. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας χορήγησης σε εθνοφρουρούς ειδικής άδειας μέχρι δεκαπέντε ημέρες, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της δύναμης της Εθνικής Φρουράς, πέραν της άδειας που δικαιούνται με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις, για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

8. Διασαφήνιση της διάταξής της, σύμφωνα με την οποία οι τοποθετήσεις, οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις των οπλιτών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά διενεργούνται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς με βάση τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της δύναμης της Εθνικής Φρουράς, ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες του Αρχηγού διενεργούνται και σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που καθορίζεται από αυτόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, σκοπός του νομοσχεδίου είναι αφενός η εξάλειψη των διακρίσεων που παρατηρούνται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία και αφορούν τη διάρκεια της υποχρέωσης εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας προσώπων, ανάλογα με το αν ο πατέρας τους ή η μητέρα τους είναι Κύπριοι πολίτες, και αφετέρου η παραχώρηση επιπλέον αριθμού ημερών άδειας σε εθνοφρουρούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, όπως οι ίδιοι επεξήγησαν στην επιτροπή, με βάση τις πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, πρόσωπα με πατέρα αλλοδαπό, τα οποία απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα, επειδή η μητέρα τους είναι Κύπρια πολίτης, υποχρεούνται, σε περίπτωση που γεννήθηκαν μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999, να υπηρετούν μειωμένη στρατιωτική θητεία, ενώ πρόσωπα με μητέρα αλλοδαπή, τα οποία απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα, επειδή ο πατέρας τους είναι Κύπριος πολίτης, υποχρεούνται, σε περίπτωση που γεννήθηκαν εντός της πιο πάνω χρονικής περιόδου, να υπηρετούν πλήρη στρατιωτική θητεία. Με το νομοσχέδιο αίρονται οι πιο πάνω διακρίσεις, δημιουργώντας στο εξής υποχρέωση εκπλήρωσης πλήρους στρατιωτικής θητείας και για τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα που σήμερα υπηρετούν μειωμένη στρατιωτική θητεία.

Πέραν των πιο πάνω, όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες ρυθμίζουν την παροχή επιπρόσθετου αριθμού ημερών άδειας στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε φρουρά διαφορετική από τη φρουρά επιθυμίας τους, ώστε να τους δοθεί πλεονέκτημα, λόγω του ότι υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες με βάση τις οποίες είναι δυνατό να παρέχεται τιμητική άδεια διάρκειας μέχρι είκοσι ημέρες σε εθνοφρουρούς που θα συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων, καθώς επίσης και ειδική άδεια διάρκειας μέχρι δεκαπέντε ημέρες σε εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις, για σκοπούς διεκδίκησης εισδοχής τους σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε πως οι προτεινόμενες πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες αίρεται η ισχύουσα στη βασική νομοθεσία διάκριση σε σχέση με τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας προσώπων, ανάλογα με το αν ο πατέρας τους ή η μητέρα τους είναι Κύπριοι πολίτες, αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι του ΕΔΑΔ με κατάθεση Μονομερούς Δήλωσης από αυτήν στα πλαίσια Ατομικής Προσφυγής η οποία καταχωρίστηκε εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ, ώστε να αποφευχθεί η καταδίκη της από το εν λόγω δικαστήριο με κίνδυνο την καταβολή αποζημιώσεων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν ορισμένες διαφωνίες και/ή επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του και ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

 

13 Ιανουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων