Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ευγένιος Χαμπουλλάς
Νίκος Νουρής Χριστάκης Τζιοβάνης
Αθηνά Κυριακίδου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, της ΓΣ ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια) και η Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 7Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών, έτσι ώστε:

1. οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

2. να επιτευχθεί συμμόρφωση των προνοιών τους με σχετική γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, και

3. οι πρόνοιές τους να συνάδουν με το άρθρο 12 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου,

με απώτερο στόχο να απαλειφθούν οι διακρίσεις και να επιτρέπεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερομένων για την παροχή διευκολύνσεων στις παραλίες.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση της πρόνοιάς στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή προσφορών για παροχή διευκολύνσεων στην παραλία, σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων απαιτείται η συμπλήρωση αποδεδειγμένης πενταετούς τουλάχιστον πείρας στην παροχή διευκολύνσεων στη θαλάσσια περιοχή για την οποία θα υποβληθεί προσφορά, έτσι ώστε να απαιτείται τριετής τουλάχιστον πείρα στην παροχή διευκολύνσεων στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η υπό τροποποίηση πρόνοια των βασικών κανονισμών εγκρίθηκε από τη Βουλή υπό τη μορφή τροπολογίας στα πλαίσια της συζήτησης και έγκρισης των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών του 2013. Ειδικότερα, στο κείμενο των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, προβλεπόταν ότι μεταξύ άλλων στους όρους παραχώρησης άδειας για την παροχή διευκολύνσεων στις παραλίες της Δημοκρατίας καθίσταται δυνατή η υποβολή και η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών όχι μόνο από τις αρμόδιες αρχές της, αλλά και από αντίστοιχες αρχές άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σκοπούς προσαρμογής προς τις αντίστοιχες διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας και διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις εν λόγω διευκολύνσεις. Εντούτοις, η Βουλή με την υιοθέτηση σχετικής τροπολογίας που υποβλήθηκε από μέλη της καθόρισε πως για την υποβολή προσφορών για την παροχή διευκολύνσεων μεταξύ άλλων απαιτείται η συμπλήρωση αποδεδειγμένης πενταετούς τουλάχιστον πείρας στην παροχή διευκολύνσεων στη θαλάσσια περιοχή για την οποία θα υποβληθεί προσφορά αντί στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο των κανονισμών.

Σημειώνεται επίσης ότι παράλληλα με την έγκριση των κανονισμών η Βουλή ψήφισε τον περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013. Σκοπός του νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, ήταν η κατάργηση της δυνατότητας παραχώρησης αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών σε δικαιούχους άδειας χωρίς προσφορές, με απώτερο στόχο την εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, όμως κατά την ψήφισή του από την ολομέλεια του σώματος η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε σχετικές τροπολογίες που υποβλήθηκαν από μέλη της, διαμορφώνοντας το αρχικό νομοσχέδιο, έτσι ώστε:

1. κατά τη χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών να δίνεται κατά προτεραιότητα δικαίωμα επιλογής στο διαχειριστή παράκτιου ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής που επιδεικνύει ενδιαφέρον και υποβάλλει σχετική προσφορά για εξασφάλιση των εν λόγω αδειών για το μέρος της παραλίας που εφάπτεται αυτών, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση που υποβληθεί από οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο υψηλότερη προσφορά, ο εν λόγω διαχειριστής θα καταβάλει το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε και

2. το δικαίωμα παραχώρησης άδειας στους δικαιούχους άδειας χωρίς προσφορές που προβλέπει η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία να παύει να ισχύει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης ηλικίας αυτών, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ή κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης δέκα ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη.

Όπως είναι γνωστό, ο νόμος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την αναπομπή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα αναφοράς του νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του Συντάγματος, το οποίο στις 9 Μαΐου 2014 αποφάσισε πως οι πρόνοιές του αντίκεινται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η κατάθεση των κανονισμών κρίθηκε αναγκαία λόγω της τροποποίησης που επέφερε η Βουλή στους βασικούς κανονισμούς, σύμφωνα με τα πιο πάνω, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκ νέου τροποποίηση των προνοιών τους, για σκοπούς συμμόρφωσης τόσο με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ όσο και με την πιο πάνω αναφερόμενη γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παράλληλα, με τους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση των προνοιών τους με σχετικό άρθρο του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε άδεια παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που χορηγείται δε δημιουργεί ή παρέχει στον κάτοχό της οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, συμφέρον ή πλεονέκτημα στο μέρος της παραλίας στο οποίο αναφέρεται.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας διαφώνησε με τις πρόνοιες των κανονισμών, αφού, όπως ανέφερε στην επιτροπή, η υφιστάμενη πρόνοια των βασικών κανονισμών δε συνιστά ευμενή μεταχείριση για οποιοδήποτε προσφοροδότη για την παροχή διευκολύνσεων ούτε παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε, είναι παραδεκτό πως κάθε θαλάσσια περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τη δική της ξεχωριστή ροή των νερών και το δικό της διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας. Συναφώς, όπως υποστήριξε ο ίδιος, η γνώση της περιοχής από τα άτομα που ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και από τους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών διευκολύνσεων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη τόσο για τους πελάτες όσο και για τους υπαλλήλους τους, κρίνεται επιβεβλημένη. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης των βασικών κανονισμών, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των προνοιών τους σε σχέση με τη διαδικασία των προσφορών.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής ανέφερε στην επιτροπή πως η καλή γνώση και η εμπειρία στη θαλάσσια περιοχή ως προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς για παροχή διευκολύνσεων στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για λόγους ασφάλειας. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, στις διάφορες παραλίες της Κύπρου η επίδραση του ανέμου, η συμπεριφορά του νερού λόγω επεμβάσεων στις παραλίες, καθώς και τα υπόγεια ρεύματα δημιουργούν τέτοιους κινδύνους που ενδέχεται, στις περιπτώσεις που οι επαγγελματίες παροχείς διευκολύνσεων δε γνωρίζουν καλά την περιοχή, να έχουν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών ατυχημάτων και πνιγμών. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, οι παροχείς διευκολύνσεων, γνωρίζοντας καλύτερα την παραλία στην οποία δραστηριοποιούνται, βοηθούν τους ναυαγοσώστες, αλλά και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στις περιπτώσεις έρευνας για την ανεύρεση ελλείποντων προσώπων ή και διάσωσης προσώπων, αφού γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη περιοχή με τα σκάφη τους, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την επικινδυνότητα συγκεκριμένων σημείων. Υπό το φως των πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή πως διαφωνεί με τους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων