Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Αριστοτέλης Μισός Γεώργιος Προκοπίου
Kώστας Κώστα Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός όλων των κανονισμών που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, ώστε να γνωστοποιείται στους υπαξιωματικούς, στις γυναίκες υπαξιωματικούς και στους Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεώσεως (ΕΠΥ) του Στρατού της Δημοκρατίας οποιαδήποτε βαθμολογία με την οποία αυτοί αξιολογούνται και όχι μόνο όταν αυτή είναι καλόςκαι κάτω, που ισχύει σήμερα, καθώς και να παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα αμφισβήτησης της βαθμολογίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με βάση τροποποίηση που επήλθε το 2013 στους περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς, υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης στους αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας όλων των βαθμολογιών με τις οποίες αυτοί αξιολογούνται και όχι μόνο όταν αυτές είναι από “καλός” και κάτω, που προβλεπόταν προηγουμένως, και επιπρόσθετα παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα αμφισβήτησης των εν λόγω βαθμολογιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τους υπαξιωματικούς, άνδρες και γυναίκες, καθώς και τους ΕΠΥ, υποχρέωση κοινοποίησης της βαθμολογίας τους υφίσταται μόνο σε περίπτωση που αυτή είναι “μέτριος” και κάτω.

Συναφώς, το Υπουργείο Άμυνας, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, έκρινε σκόπιμη την κατάθεση των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή για τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών που αφορούν τους υπαξιωματικούς, τις γυναίκες υπαξιωματικούς και τους ΕΠΥ, προκειμένου να γνωστοποιούνται στα πιο πάνω μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας όλες οι βαθμολογίες με τις οποίες αξιολογούνται και να παρέχεται σε αυτούς δικαίωμα αμφισβήτησης των εν λόγω βαθμολογιών τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με την υπό αναφορά ρύθμιση που επήλθε για τους αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

 

15 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων