Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Οκτωβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και Νέα Αγροτική Κίνηση”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 132 του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων (φραγμάτων).

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, καθορίζονται πρόνοιες που αφορούν μεταξύ άλλων:

1. τα απαιτούμενα προσόντα των επιβλεπόντων μηχανικών, των μηχανικών κατασκευής και των επιθεωρούντων μηχανικών-διαιτητών, αντίστοιχα, για την εγγραφή τους σε σχετικό κατάλογο,

2. τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τήρηση αρχείου μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,

3. τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση που υποβάλλει ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στον υπουργό αναφορικά με την εν γένει συμπεριφορά του κάθε μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα ξεχωριστά,

4. τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τήρηση αρχείου από τους διαχειριστές του κάθε φράγματος,

5. τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των επιβλεπόντων μηχανικών, των μηχανικών κατασκευής και των επιθεωρούντων μηχανικών-διαιτητών, αντίστοιχα, οι οποίες υποβάλλονται στους διαχειριστές των φραγμάτων και στο διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και

6. τη διαδικασία παραπομπής σε διαιτησία, σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαφωνεί με συστάσεις του επιβλέποντος ή επιθεωρούντος μηχανικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τη θέσπιση των προτεινόμενων κανονισμών καλύπτεται το υφιστάμενο κενό στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ασφάλεια μεγάλων υπερυψωμένων κυβερνητικών και ιδιωτικών ταμιευτήρων και επιτυγχάνεται η πλήρης εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου του 2010 [Νόμος αρ. 79(Ι) του 2010, όπως τροποποιείται έκτοτε]. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι διαδικασίες συντήρησης των ταμιευτήρων μέχρι σήμερα διενεργούνταν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, παρά τα υφιστάμενα κενά στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων τόνισε ότι είναι αναγκαία η έγκριση αυτών, έτσι ώστε να καλυφθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό στη διαδικασία παρακολούθησης και συντήρησης των φραγμάτων. Περαιτέρω, επισήμανε ότι, παρά τη συσσωρευμένη εμπειρογνωμοσύνη του υπαλληλικού προσωπικού του τμήματος, το τμήμα δε διαθέτει επαρκές επιστημονικό προσωπικό που να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των αναγκών για την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος προσοντούχων μηχανικών που προτείνεται με τους κανονισμούς θα απαρτίζεται κυρίως από επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, παρά το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους του τμήματος για εγγραφή στο σχετικό κατάλογο. Παράλληλα όμως, όπως ο ίδιος δήλωσε, το τμήμα καταβάλλει προσπάθειες για εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με θέματα που αφορούν τη διαχείριση φραγμάτων. Περαιτέρω, κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία ενώπιον της επιτροπής και την ενημέρωσε για τα ακόλουθα:

1. Σήμερα υπάρχουν συνολικά πενήντα (50) κυβερνητικά φράγματα και συγκεκριμένα δεκατέσσερα (14) στην επαρχία Λευκωσίας, δέκα (10) στην επαρχία Λεμεσού, είκοσι (20) στην επαρχία Λάρνακας και Αμμόχωστου και έξι (6) στην επαρχία Πάφου.

2. Λαμβανομένης υπόψη της πρόνοιας που περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους κανονισμούς ότι ένας επιβλέπων μηχανικός θα έχει υπό την επίβλεψή του ταμιευτήρες που κατά προτίμηση θα βρίσκονται στην ίδια επαρχία και δε θα ξεπερνούν συνολικά τους δέκα (10), αλλά και με βάση τις ανάγκες της κάθε επαρχίας για πλήρη κάλυψη των σχετικών ετήσιων αναγκών συνεπάγεται ότι θα απαιτηθεί η ανάθεση εργασιών σε επτά (7) επιβλέποντες μηχανικούς και σε έναν επιθεωρούντα μηχανικό.

3. Οι εν λόγω εργασίες θα ανατίθενται σε προσοντούχους μηχανικούς με αγορά υπηρεσιών και το συνολικό ετήσιο κόστος από τη σχετική ανάθεση εργασιών δεν αναμένεται να ξεπερνά τις €30.000.

4. Εξαιτίας του ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εξουσιοδοτικού νόμου, ο επιθεωρών μηχανικός πρέπει να είναι ανεξάρτητος προσοντούχος μηχανικός, οι υπάλληλοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, που ενδεχομένως κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, δε θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο σχετικό κατάλογο.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών. Παράλληλα όμως ζήτησε την εκ νέου διαβούλευση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναφορικά με επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών και εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Να εισαχθεί πρόνοια στους κανονισμούς αυτούς, έτσι ώστε οι προσοντούχοι μηχανικοί, μετά την ανάθεση καθηκόντων της κατηγορίας στην οποία θα εγγραφούν, να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή την απαραίτητη ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης.

2. Να εισαχθεί πρόνοια, έτσι ώστε ο επιβλέπων μηχανικός να κατέχει μεταξύ άλλων και άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού, η οποία ανανεώνεται ετήσια από το ΕΤΕΚ.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την άποψη ότι ορθώς εισάγονται αυστηρά κριτήρια για την εγγραφή προσοντούχων μηχανικών στο σχετικό κατάλογο, αφού οι υπό αναφορά κανονισμοί άπτονται θεμάτων ασφαλείας, παρόλο που λόγω έλλειψης της απαιτούμενης πείρας από Κυπρίους ενδέχεται η ανάθεση των σχετικών εργασιών να γίνεται σε προσοντούχους μηχανικούς μη μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός δεν έφεραν ένσταση σχετικά με την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ζήτησε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να διαβουλευτεί περαιτέρω με το ΕΤΕΚ, να μελετήσει τις σχετικές εισηγήσεις του και ακολούθως να ενημερωθεί η επιτροπή για την κατάληξη των διαβουλεύσεων. Συναφώς, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, υιοθετώντας την εισήγηση της επιτροπής, εξέτασε εκ νέου τις παρατηρήσεις του ΕΤΕΚ και σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή νέο αναθεωρημένο κείμενο στη βάση των πιο πάνω. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων:

1. την υποχρέωση του προσοντούχου μηχανικού, αμέσως μετά την ανάθεση των καθηκόντων της κατηγορίας στην οποία θα εγγραφεί, να προσκομίζει στην αρμόδια αρχή την απαραίτητη ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης και

2. την υποχρέωση του επιβλέποντος μηχανικού να κατέχει μεταξύ άλλων την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού που χορηγεί το ΕΤΕΚ.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να αξιοποιηθεί και να κατοχυρωθεί η εμπειρογνωμοσύνη του υφιστάμενου προσωπικού του τμήματος. Περαιτέρω, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους κατά πόσο οι προτεινόμενοι κανονισμοί επιδιώκουν τη μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου της ασφάλειας των φραγμάτων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στον ιδιωτικό τομέα. Συναφώς, ζήτησαν όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο να εισαχθεί πρόνοια στους κανονισμούς, ώστε να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εφαρμογή των κανονισμών χωρίς τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σχετική ανάθεση των εργασιών και την παρακολούθηση των φραγμάτων.

Ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σχολιάζοντας τα πιο πάνω, επισήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι κανονισμοί επιδιώκουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου που αφορούν την ασφάλεια των ταμιευτήρων και κυρίως αυτοί καθορίζουν τα απαιτούμενα προσόντα των μηχανικών που θα εγγράφονται στους σχετικούς καταλόγους από τους οποίους θα επιλέγονται οι προσοντούχοι μηχανικοί για ανάθεση εργασιών στα πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας. Περαιτέρω, οι απαιτούμενες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη σχετική ανάθεση των εργασιών και την παρακολούθηση των φραγμάτων δε ρυθμίζονται από τους υπό συζήτηση κανονισμούς αλλά από τον εξουσιοδοτικό νόμο.

2. Χωρίς να ενίσταται στην εισήγηση για παραχώρηση χρόνου στους υπαλλήλους του τμήματος, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εφαρμογή των κανονισμών χωρίς τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, επισήμανε την αδυναμία του τμήματος με τα σημερινά δεδομένα να συμπληρώσει τον κατάλογο των προσοντούχων πολιτικών μηχανικών με άτομα από το υφιστάμενο προσωπικό του τμήματος και ως εκ τούτου επανέλαβε την ανάγκη άμεσης έγκρισης των κανονισμών.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή περαιτέρω τροποποιήσεις στο κείμενο των κανονισμών, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Διαγραφή των γλωσσικών κριτηρίων από τα απαιτούμενα προσόντα των επιθεωρούντων μηχανικών-διαιτητών που θα εγγράφονται στο σχετικό κατάλογο, καθώς κρίθηκαν ως περιοριστικά για αιτούντες από το εξωτερικό.

2. Διαμόρφωση επιμέρους προνοιών τους με σκοπό τη διασαφήνιση και βελτίωσή τους από νομοτεχνικής άποψης.

Ακολούθως, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τα

πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την επιτροπή.

 

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων