Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκε επείγον.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για την εξέταση του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αύξηση στις σχετικές πρόνοιες των άρθρων 213 για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα και 322 για το Πρόγραμμα Σχολικής Εμπειρίας των φοιτητών του πανεπιστημίου του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014 για κάλυψη των δαπανών του κατά €650.000 και €25.000, αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €675.000, το οποίο θα προέλθει από εξοικονομήσεις του πανεπιστημίου στο άρθρο 422, που αφορά δαπάνες για κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνεται ότι οι πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται σε σχέση με το άρθρο 213 αφορούν την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται σε σχέση με το άρθρο 322 αφορούν τη διευθέτηση οικονομικής εκκρεμότητας του πανεπιστημίου για αποπληρωμή του πλήρους κόστους της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Σημειώνεται ότι το απαιτούμενο ποσό θα προκύψει εξ ολοκλήρου από εξοικονόμηση και δε θα επέλθει καμία απολύτως αύξηση επί των συνολικών κονδυλίων, τα οποία αναμένεται ότι θα δαπανηθούν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, μέσα από επιστολή της γενικής διευθύντριας του υπουργείου προς τη γενική διευθύντρια της Βουλής, δήλωσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου κρίνεται αναγκαία πριν τη λήξη του έτους 2014 ιδιαίτερα για τους πιο κάτω λόγους:

1. Το νομοσχέδιο έχει σκοπό να καλύψει δαπάνες που προέκυψαν κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων και οι οποίες αποτελούν οφειλές του Πανεπιστημίου Κύπρου προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και άλλους προμηθευτές, οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν πριν το τέλος του έτους από τον προϋπολογισμό του 2014.

2. Η παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών θα αποτελεί παράνομη ενέργεια εκ μέρους του πανεπιστημίου. Η οποιαδήποτε πληρωμή από πλευράς του πανεπιστημίου χωρίς την εκ των προτέρων ψήφιση του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού επίσης θα θεωρείται παράνομη.

3. Σε περίπτωση που ο συμπληρωματικός αυτός προϋπολογισμός δεν ψηφιστεί πριν το τέλος του 2014, τότε πρέπει το 2015 να προωθηθεί τροποποιητικός προϋπολογισμός, η ετοιμασία του οποίου αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας το πανεπιστήμιο θα έχει απλήρωτες οφειλές. Επιπρόσθετα, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να επισύρει σχετικές παρατηρήσεις από πλευράς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

4. Η ψήφιση του πιο πάνω συμπληρωματικού προϋπολογισμού, όπως έχει ήδη επισημανθεί, δε θα επιφέρει καμία απολύτως αύξηση επί των συνολικών κονδυλίων, αφού το σχετικό ποσό προκύπτει εξ ολοκλήρου από εξοικονομήσεις του πανεπιστημίου σε άλλο άρθρο του προϋπολογισμού του 2014.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη προώθησης του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφισή του σε νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτημάτων προς τους αρμοδίους, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων