Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, αναπλ. πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου, εκπροσωπώντας
Ανδρέας Μιχαηλίδης τον κ. Άγγελο Βότση
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου του 2003 [Νόμος αρ. 149(Ι) του 2003], όπως έκτοτε τροποποιήθηκε, για την επέκταση της μέγιστης χρονικής περιόδου μεταβίβασης των καθηκόντων διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών από τον ΚΟΔΑΠ σε άλλα κράτη μέλη ή σε οικονομικούς φορείς.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της μέγιστης χρονικής περιόδου μεταβίβασης των καθηκόντων διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών από δώδεκα μήνες, που ισχύει σήμερα, σε σαράντα οκτώ μήνες.

Σημειώνεται ότι, παρ’ όλο που η υφιστάμενη βασική νομοθεσία αποτελεί μεταφορά της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ, το σχετικό άρθρο της εν λόγω Οδηγίας δεν καθορίζει συγκεκριμένη χρονική περίοδο μεταβίβασης των καθηκόντων για τη διαχείριση των υπό αναφορά αποθεμάτων, αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να την καθορίσουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη τροποποίηση έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα του ΚΟΔΑΠ προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθότι αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την επιτάχυνση της υλοποίησης μίας σειράς πολιτικών αποφάσεων σε σχέση με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα.

Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 77.286, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2014, ενέκρινε την παραχώρηση γης που βρίσκεται εντός της περιοχής Βασιλικού στον ΚΟΔΑΠ, η οποία σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης προορίζεται για τη χωροθέτηση ιδιόκτητων τερματικών αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η υλοποίηση του εν λόγω έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια περίπου και ως εκ τούτου είναι προς το συμφέρον του οργανισμού η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης για την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων φύλαξης των αποθεμάτων πετρελαιοειδών προς αποφυγή σημαντικών εξόδων που σχετίζονται με τη μεταφορά τους και τις διαδικασίες πώλησης και επαναγοράς τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αποφάσισε όπως δοθούν οδηγίες προς τον ΚΟΔΑΠ να προβεί σε διαδικασία προσφορών για ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων διατήρησης των αποθεμάτων, υπό τον όρο ότι το κόστος ενοικίασης δε θα υπερβαίνει το ποσό το οποίο δαπανάται στο παρόν στάδιο για τον ίδιο σκοπό.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε στα πλαίσια:

1. των δεσμεύσεων του κράτους για μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα,

2. του διατάγματος, που εξέδωσε ο δήμος Λάρνακας και επικύρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, σχετικά με τον τερματισμό χρήσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή/και εμφιάλωσης ή/και μεταποίησης πετρελαιοειδών και υγραερίου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Λάρνακας, καθώς και την αφαίρεση των οικοδομών και κάθε μορφής εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στα τεμάχια που καταγράφονται στο εν λόγω διάταγμα μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2017 και

3. της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 77.257, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2014, για αποκρατικοποίηση/μετοχοποίηση της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, με εξαίρεση το χημείο της, στους χώρους της οποίας διατηρείται μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των πιο πάνω μέχρι την 30ή Αυγούστου 2017.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του εκπροσώπου του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων