Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, αναπλ. πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Μαρία Κυριακού, εκπροσωπώντας τον Άγγελος Βότσης
κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΚΕΠΟΕ), της εταιρείας “The Performing Right Society (PRS) Ltd”, της εταιρείας “Asteras Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και Άλλων Δικαιωμάτων “Διόνυσος Ζαγρέας Λτδ, του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ.

Η ΟΕΒ, η ΠΟΒΕΚ, η εταιρεία GRAMMO και η εταιρεία “Business Software Alliance”, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε αφενός μεν να επιτευχθεί η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την «Οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων», αφετέρου δε να επιτευχθεί η ορθότερη εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας με το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της «Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας».

Ειδικότερα, με το παρόν νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Αναδιατυπώνεται η παράγραφος (Ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου, έτσι ώστε να συνάδει το λεκτικό με αυτό του αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ.

2. Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των ερμηνευτών ή των εκτελεστών, όπως το δικαίωμα καταγγελίας μιας σύμβασης με την οποία ο ερμηνευτής ή ο εκτελεστής μεταβίβασε ή εκχώρησε τα δικαιώματά του στην υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή των εκτελέσεων σε έναν παραγωγό ηχογραφήσεων, το δικαίωμα λήψης ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής και η υποχρέωση των παραγωγών ηχογραφήσεων για δέσμευση τουλάχιστον μια φορά ετησίως ποσού που αντιστοιχεί στο 20% των εσόδων από τα αποκλειστικά δικαιώματα παραγωγής, διανομής και διάθεσης των ηχογραφήσεων προς όφελος των ερμηνευτών ή των εκτελεστών.

3. Επεκτείνεται η διάρκεια προστασίας για τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή των εκτελέσεων και για τις ηχογραφήσεις από τα πενήντα (50) χρόνια, πράγμα που ισχύει σήμερα, στα εβδομήντα (70) χρόνια από τη σχετική εκτέλεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου προέκυψε μετά από σχετική υπόδειξη ιδιωτικής εταιρείας συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου το λεκτικό του εν λόγω άρθρου να συνάδει με αυτό του αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στην επιτροπή, σε ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις που προτείνονται στα υπόλοιπα άρθρα της βασικής νομοθεσίας, αυτά εναρμονίζουν την υφιστάμενη νομοθεσία με την Οδηγία 2011/77/ΕΕ, το σκεπτικό της οποίας βασίζεται στο γεγονός ότι οι ερμηνευτές ή οι εκτελεστές αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους σε νεαρή ηλικία και η σημερινή υφιστάμενη πεντηκονταετής διάρκεια προστασίας που εφαρμόζεται στις ενσωματώσεις των ερμηνειών ή των εκτελέσεων συχνά δεν προστατεύει τις ερμηνείες ή τις εκτελέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους, με αποτέλεσμα ορισμένοι ερμηνευτές ή εκτελεστές να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την απώλεια εισοδήματος σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η εκπρόσωπος της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και Άλλων Δικαιωμάτων “Διόνυσος Ζαγρέας Λτδ εξέφρασε τη διαφωνία της σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου και ισχυρίστηκε ότι το λεκτικό της τροποποίησης που προτείνεται δεν αποδίδει το λεκτικό του άρθρου της σχετικής Οδηγίας, με το οποίο επιχειρείται η εναρμόνιση.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι δεν εξέφρασαν καμία διαφωνία επί των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούτο η Κυπριακή Δημοκρατία να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2011/77/ΕΚ ήταν η 1η Νοεμβρίου 2013, το νομοσχέδιο όμως κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 27 Νοεμβρίου 2014.

Με την ευκαιρία αυτή τόσο ο πρόεδρος όσο και τα μέλη της επιτροπής δηλώνουν την έντονη απαρέσκειά τους για την παρατηρούμενη από μέρους της κυβέρνησης καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, γεγονός για το οποίο αποστάλθηκε επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο, επισημαίνοντας τον κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία να υποστεί μεγάλες χρηματικές κυρώσεις για τυχόν παραβίαση δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης.

Συναφώς, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως προβαίνει σε όλα τα αναγκαία διαβήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη κατάθεση και ψήφιση της νομοθεσίας για σκοπούς εναρμόνισης με ευρωπαϊκή Οδηγία πριν από την καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης με αυτή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία και διαμορφώθηκε νομοτεχνικά.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχέδιου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων