Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών, του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, του Παγκύπριου Συλλόγου Εργοθεραπευτών, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων και του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Σκοπός και των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει και τα δύο νομοσχέδια, η ανάγκη για τροποποίηση του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμου και του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου επισημάνθηκε στα πλαίσια της τελευταίας συνάντησης του Εθνικού Συντονιστή για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων με την τρόικα, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2014, κατά την οποία καθορίστηκαν οι νόμοι που χρήζουν τροποποίησης, προκειμένου να συνάδουν πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο. Συνεπώς, η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Δημοκρατίας, η οποία όφειλε να θέσει σε ισχύ τις σχετικές τροποποιήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Σημειώνεται συναφώς ότι τα υπό εξέταση νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 6 Νοεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμου, έτσι ώστε να απαλειφθεί ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών που διέπει την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από εργοθεραπευτές που είναι εγκατεστημένοι και ασκούν το επάγγελμα του εργοθεραπευτή σε άλλα κράτη μέλη εκτός της Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε στην επιτροπή ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών κρίθηκε ότι περιορίζει αδικαιολόγητα την προσωρινή και περιστασιακή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στη Δημοκρατία, γι’ αυτό μετά τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης νομοθεσίας, εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο, ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής των υπηρεσιών αυτών θα κρίνεται από την αρμόδια αρχή κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα ή το συνεχή χαρακτήρα της παροχής.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Εργοθεραπευτών και ο Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου, έτσι ώστε για την εγγραφή στα μητρώα ψυχολόγων των επαγγελματιών ψυχολόγων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη να ισχύουν και οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008 και όχι του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, που έχει καταργηθεί.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων διαφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση και εισηγήθηκε στην επιτροπή τη διαμόρφωση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποκλείονται από την εγγραφή στα μητρώα ψυχολόγων Κύπριοι επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι ως ψυχολόγοι στην Ελλάδα, καθώς το συμβούλιο θεωρεί ότι τα απαιτούμενα στην ελληνική νομοθεσία προσόντα είναι τα ελάχιστα και υστερούν σε σχέση με τα προσόντα που απαιτεί η εθνική μας νομοθεσία. Περαιτέρω, το συμβούλιο, με την ευκαιρία της συζήτησης του παρόντος νομοσχεδίου, αναφέρθηκε και σε άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται από την εφαρμογή του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου, όπως είναι η ονομασία των διάφορων μητρώων, τα οποία ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, χρήζουν περαιτέρω μελέτης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν στα πλαίσια της εξέτασης του παρόντος νομοσχεδίου.

Τοποθετούμενοι στην πιο πάνω εισήγηση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι η εισήγηση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς συνιστά διάκριση σε βάρος των Κυπρίων πολιτών. Ταυτόχρονα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων ως αρμόδια αρχή έχει την εξουσία με βάση τον περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο, στις περιπτώσεις που κρίνει ότι τα προσόντα του αιτητή υστερούν σε σχέση με τα απαιτούμενα στην εθνική νομοθεσία προσόντα, να διενεργήσει δοκιμασία επάρκειας, με σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα του αιτητή να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, ή/και να απαιτήσει από τον αιτητή πρακτική άσκηση προσαρμογής, η οποία διεξάγεται υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία, μπορεί να συνοδεύεται από συμπληρωματική εκπαίδευση και υπόκειται σε αξιολόγηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης και των δύο νομοσχεδίων σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο τίτλος του πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων