Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης
Μάριος Καρογιάν  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, μαζί με σχετικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, για το οποίο ετοιμάστηκε ξεχωριστή έκθεση της επιτροπής, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Ενέργειας και της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, της Διοίκησης Ναυτικού (ΓΕΕΦ), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και της Αστυνομίας Κύπρου, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 30 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμών, ώστε η υποχρέωση του αδειούχου να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έγκριση κατασκευής, μετατροπής ή λειτουργίας αγωγού, σταθμού άντλησης, αποθηκευτικού χώρου ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης για τη μεταφορά ή αποθήκευση υδρογονανθράκων από την περιοχή που περιλαμβάνεται στην άδεια που χορηγήθηκε, σε περίπτωση που αγωγός ή μέρος του αγωγού προτείνεται να κατασκευαστεί, μετατραπεί ή λειτουργήσει, να μεταφερθεί στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ως την αρμόδια αρχή στα πλαίσια των περί Υποθαλάσσιων Αγωγών Κανονισμών του 2014. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω υποχρέωση επιβάλλεται, νοουμένου ότι η άδεια που χορηγήθηκε αφορά περιοχή που εμπίπτει εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και/ή υφαλοκρηπίδας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση των θεμάτων θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και/ή υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση της πόντισης, χρήσης και λειτουργίας καλωδίων τα οποία ποντίζονται εξ ολοκλήρου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και/ή υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας είτε διέρχονται μέσω αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 του περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση της πόντισης, κατασκευής, μετατροπής και λειτουργίας αγωγών οι οποίοι ποντίζονται εξ ολοκλήρου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και/ή υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας είτε διέρχονται μέσω αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η τροποποίηση των πρώτων κανονισμών είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις διαδικασίες για την κατασκευή, μετατροπή ή λειτουργία αγωγού, σταθμού άντλησης, αποθηκευτικού χώρου ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης για τη μεταφορά ή αποθήκευση υδρογονανθράκων από την περιοχή που περιλαμβάνεται στην άδεια που χορηγήθηκε, όπως αυτές θα καθορίζονται όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη και/ή υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας στη νέα προτεινόμενη δευτερογενή νομοθεσία.

Ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στους δεύτερους κανονισμούς, ανέλυσε τις πρόνοιές τους, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την εξουσία της αρμόδιας αρχής, δηλαδή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, να εκδίδει άδειες για τη διεξαγωγή θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και/ή υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων.

2. Τη σύσταση Επιτροπής Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας, αποτελούμενης από εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων υπουργείων, η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση, θα έχει τη δυνατότητα να καλεί τον αιτητή σε ακρόαση και θα ετοιμάζει έκθεση προς τους συναρμόδιους υπουργούς με συστάσεις για έκδοση ή μη της αιτούμενης άδειας, προτείνοντας παράλληλα σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της έρευνας.

3. Τη διαδικασία υποβολής αίτησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διεθνή οργανισμό ή κράτος με την καταβολή του ποσού των €1.500 για την εξέτασή της και την υποχρέωση υποβολής της τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της έρευνας.

4. Την εξουσία της Επιτροπής Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας για διαπραγμάτευση, σε περίπτωση που η προτεινόμενη έρευνα έχει εμπορικό σκοπό, προκειμένου να συναφθεί συμβόλαιο στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εμπορική εκμετάλλευση και την καταβολή αποζημίωσης ή μεριδίου στα κέρδη που ενδεχομένως να προκύψουν για τη Δημοκρατία.

5. Τον καθορισμό αυστηρών ποινών σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών ή των όρων της εκδοθείσας άδειας.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στους τρίτους υπό συζήτηση κανονισμούς, ενημέρωσε την επιτροπή για τις πρόνοιές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην αρμόδια αρχή, δηλαδή τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, για την έκδοση άδειας για πόντιση, χρήση ή λειτουργία καλωδίου.

2. Τη σύσταση ειδικής επιτροπής, καλούμενης ως “Επιτροπή Υποθαλάσσιων Καλωδίων”, αποτελούμενης από εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή Συγκοινωνιών και Έργων, Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση. Θα μπορεί επίσης να καλεί τον αιτητή σε ακρόαση και θα ετοιμάζει έκθεση προς τους συναρμόδιους υπουργούς με συστάσεις για την έκδοση ή μη της αιτούμενης άδειας, προτείνοντας παράλληλα σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών πόντισης, τη χρήση ή τη λειτουργία του καλωδίου, ενώ θα μπορεί να διαβουλευθεί με τον αιτητή σε σχέση με την προτεινόμενη όδευση του καλωδίου.

3. Τη διαδικασία υποβολής αίτησης από νομικό πρόσωπο με την καταβολή του ποσού των €5.000 για την εξέτασή της και την υποχρέωση υποβολής της τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών πόντισης, κατασκευής, μετατροπής ή λειτουργίας του καλωδίου.

4. Τον καθορισμό αυστηρών ποινών σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών ή των όρων της εκδοθείσας άδειας.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στους τέταρτους υπό συζήτηση κανονισμούς, ενημέρωσε την επιτροπή για τις πρόνοιές τους, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην αρμόδια αρχή, δηλαδή στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, για έκδοση άδειας για πόντιση, μετατροπή ή λειτουργία αγωγού.

2. Τη σύσταση ειδικής επιτροπής, καλούμενης ως Επιτροπή Υποθαλάσσιων Καλωδίων, αποτελούμενης από εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή Συγκοινωνιών και Έργων, Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκριση. Θα μπορεί επίσης να καλεί τον αιτητή σε ακρόαση και θα ετοιμάζει έκθεση προς τους συναρμόδιους υπουργούς με συστάσεις για την έκδοση ή μη της αιτούμενης άδειας, προτείνοντας παράλληλα σχετικούς όρους και προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών πόντισης, κατασκευής, μετατροπής ή για τη λειτουργία του αγωγού, ενώ παράλληλα θα μπορεί να διαβουλευθεί με τον αιτητή σε σχέση με την προτεινόμενη όδευση του αγωγού.

3. Τη διαδικασία υποβολής αίτησης από νομικό πρόσωπο με την καταβολή του ποσού των €10.000 για την εξέτασή της και την υποχρέωση υποβολής της τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών πόντισης, κατασκευής, μετατροπής ή λειτουργίας του αγωγού.

4. Τον ορισμό συντονιστή εργασιών, για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των εργασιών πόντισης, κατασκευής, μετατροπής, επιδιόρθωσης ή συντήρησης του αγωγού.

5. Τον καθορισμό αυστηρών ποινών σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών ή των όρων της εκδοθείσας άδειας.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι η προώθηση των υπό συζήτηση κανονισμών κρίνεται αναγκαία, λόγω της ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Πρόσθεσε δε περαιτέρω ότι με την έγκριση των κανονισμών αυτών η Δημοκρατία θα μπορέσει να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον και να διατηρήσει τους φυσικούς της πόρους.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων