Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής και η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα για αναδρομική καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στους δικαιούχους, στην περίπτωση που σημειώνεται καθυστέρηση κατά την εξέταση της αίτησής τους για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις για την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στο δικαιούχο πρόσωπο αναδρομικά ως ακολούθως:

1. Από την 1η Οκτωβρίου 2014, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 31η Αυγούστου 2014, ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει καταστεί δικαιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης Οκτωβρίου 2014.

2. Από την 1η Νοεμβρίου 2014, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014, ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής έχει καταστεί δικαιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης Νοεμβρίου 2014.

3. Τηρουμένων των πιο πάνω ρυθμίσεων, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται έκαστου μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν ο αιτητής έχει καταστεί δικαιούχος μεταγενέστερα της πρώτης ημέρας του δεύτερου μήνα που έπεται έκαστου μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω ρυθμίσεις τυγχάνουν εφαρμογής, νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που του ζητήθηκαν και πληρεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία, ώστε να καταστεί δικαιούχος για ολόκληρη την περίοδο για την οποία καταβάλλεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το νομοσχέδιο, με τις πιο πάνω επιφυλάξεις, ρυθμίζεται επίσης η δυνατότητα αναδρομικής καταβολής του επιδόματος ενοικίου και του επιδόματος κάλυψης των τόκων δανείου.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι ο κυριότερος λόγος καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων έγκειται στο γεγονός ότι ποσοστό περίπου 60% των εν λόγω αιτήσεων υποβλήθηκαν συνοδευόμενα από ελλιπή δικαιολογητικά στοιχεία. Περαιτέρω, ο ίδιος ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014 έχουν παραληφθεί 69 724 αιτήσεις για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εκ των οποίων οι 16 373 υποβλήθηκαν από Κυπρίους ανέργους και νεαρούς σε ηλικία, 3 493 από ευρωπαίους πολίτες, 719 από υπηκόους τρίτων χωρών, 21 004 από λήπτες δημόσιου βοηθήματος και 28 135 από χαμηλοσυνταξιούχους. Ο ίδιος διευκρίνισε περαιτέρω ότι προτεραιότητα για το υπουργείο αποτελεί η εξέταση των αιτήσεων των άνεργων αιτητών, οι οποίοι δεν έχουν άλλο εισόδημα, για τους οποίους καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να καταβληθεί το επίδομα σε ποσοστό περίπου 50% εξ αυτών, δηλαδή σε οκτώ χιλιάδες (8 000) περίπου ανέργους. Επιπλέον, δήλωσε ότι με βάση τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας θα δοθεί προέγκριση σε αιτήσεις που υπολείπονται στοιχεία, ώστε να καταβληθεί το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης. Επιπρόσθετα, επεξήγησε ότι η μεθοδολογία που προτείνεται με το νομοσχέδιο, για να ακολουθηθεί για την αναδρομική καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στους δικαιούχους είναι αναγκαία, για να εξεταστούν οι εν λόγω αιτήσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται διασταυρώνονται με διάφορες βάσεις δεδομένων, ώστε να μην παρατηρείται κατάχρηση του συστήματος. Σημείωσε ότι τόσο η προτεινόμενη τροποποίηση όσο και οι διάφορες παρατάσεις που δόθηκαν για υποβολή της εν λόγω αίτησης αύξησαν τους δικαιούχους και επιβάρυναν τα δημόσια οικονομικά.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το αρμόδιο υπουργείο για το όλο θέμα, ωστόσο επανέλαβε την αρχική πρόταση της ΠΕΟ για καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ εξέφρασε επιφυλάξεις για την υλοποίηση της δέσμευσης για καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε οκτώ χιλιάδες περίπου (8 000) ανέργους μέχρι τα Χριστούγεννα, λαμβανομένου υπόψη ότι ποσοστό περίπου 60% των αιτήσεων υποβλήθηκαν με ελλιπή στοιχεία, τα οποία πρέπει να συλλέξει η αρμόδια υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν πιο δίκαιο γι’ αυτούς που είναι πραγματικά δικαιούχοι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να καταβάλλεται από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτησή τους.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, αντιλαμβανόμενοι, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος για καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων