Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 2 του περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμου (Νόμος αρ. 174 του 1989, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε), ώστε ο ορισμός του όρου επαγγελματική ασθένεια να εναρμονιστεί με τον ορισμό που δίδεται στον αντίστοιχο όρο στον πίνακα των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμών του 2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, λόγω του ότι στο άρθρο 2 του υπό συζήτηση νόμου και συγκεκριμένα στον ορισμό του όρου επαγγελματική ασθένεια, γίνεται αναφορά στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονισμούς του 1980 οι οποίοι έχουν ήδη καταργηθεί, με βάση τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Επαγγελματικές Ασθένειες) Κανονισμούς του 2010, χωρίς ωστόσο να υπάρξει η ανάλογη τροποποίηση στον υπό συζήτηση νόμο. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να συνάδει πλήρως ο βασικός νόμος με τους πιο πάνω μεταγενέστερους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24 Μαΐου 2000 αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία και υιοθετεί την προτεινόμενη ρύθμιση. Περαιτέρω, άμεσα επηρεαζόμενος από την εφαρμογή της υπό συζήτηση νομοθεσίας είναι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ο οποίος και υπέδειξε την ανάγκη προώθησης της προτεινόμενης ρύθμισης, ώστε να μην υφίσταται οποιαδήποτε νομική ασάφεια.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

 

9 Δεκεμβρίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων