Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. H επιτροπεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται στο διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το δικαίωμα να αντικαθιστά σε υποθήκη την εγγραφή του ακινήτου με τις νέες εγγραφές που θα εκδοθούν στις περιπτώσεις που, ενώ ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων προσώπων για την εν λόγω πράξη, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αρνούνται ή αμελούν να την προσκομίσουν εντός τριάντα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του διευθυντή για το σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, με απώτερο στόχο τη συμμόρφωση με την παράγραφο 5.3 του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας, η οποία απαιτεί την υιοθέτηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς επίτευξη του σκοπού αυτού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνεπακόλουθο της υπό αναφορά επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας αναμένεται να είναι η βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα της αγοράς ακινήτων, αλλά και η ενδυνάμωση των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου στην επιτροπή μέλη της ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας για τα γενικότερα μέτρα που λαμβάνονται ή και αναμένεται να ληφθούν με στόχο τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητη περιουσία.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της εν λόγω συζήτησης η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής απόψεως και επέφερε σε αυτό πρόσθετες βελτιωτικές αλλαγές, έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω και γι’ αυτό εισηγείται ομόφωνα στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

 

 

9 Δεκεμβρίου 2014

  

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων