Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό Νόμου, ώστε ο υφιστάμενος κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2014, ο οποίος περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα της σύμβασης, να αντικατασταθεί από αναθεωρημένο κατάλογο για το 2014.

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η ευχέρεια στον αρμόδιο υπουργό να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα οποία τροποποιούν ή αντικαθιστούν τα προσαρτήματα της πιο πάνω σύμβασης για σκοπούς αποφυγής μελλοντικών τροποποιήσεων του υφιστάμενου νόμου, κάθε φορά που αυτά αναθεωρούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής Αντι-Ντόπινγκ, η προτεινόμενη ρύθμιση θα συμβάλει στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Αρχής.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως η πρόνοια σύμφωνα με την οποία δίδεται η ευχέρεια στον αρμόδιο υπουργό να εκδίδει διατάγματα τα οποία τροποποιούν ή αντικαθιστούν τα προσαρτήματα της σύμβασης, τα οποία, όπως σχετικά προτείνεται, θα θεωρούνται εκ των προτέρων κυρωθέντα, διαγραφεί από το κείμενο αυτού. Η διαγραφή της συγκεκριμένης πρόνοιας κρίθηκε αναγκαία, καθότι, με βάση το άρθρο 2 του κυρωτικού νόμου της διεθνούς σύμβασης, τα προσαρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ως εκ τούτου, για να είναι νομικά ορθή η εκάστοτε τροποποίησή τους και αυτά να αποκτούν τη δέουσα τυπική ισχύ, πρέπει να καλύπτονται με σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο να ψηφίζεται από τη Βουλή σε νόμο κατ’ αναλογίαν των προβλεπομένων στο άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Συναφώς, η επιτροπή κρίνει ως νομικά αδόκιμη την πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση προσαρτήματος θα γίνεται με διάταγμα του αρμόδιου υπουργού και θα θεωρείται κυρωθείσα εκ των προτέρων διά του προτεινόμενου νόμου. Η εκ των προτέρων και στο διηνεκές κύρωση προσαρτήματος ή τροποποίησης αυτού, το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπό αναφορά σύμβασης, δι ενός και μόνο νόμου κρίνεται ότι αποτελεί παράκαμψη της σχετικής συνταγματικής διάταξης και ότι θα δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με την τυπική ισχύ αυτών.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να υποβάλει ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία και το έργο που επιτελεί η Αρχή Αντι-Ντόπινγκ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

  

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων