Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 9ης Οκτωβρίου και της 4ης Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των ενδιαφερόμενων γραφείων κηδειών. Η Επίτροπος Νομοθεσίας και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Επαγγελματιών Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, ώστε να εισαχθεί σ’ αυτόν πρόνοια, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας να εξαιρούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την προβλεπόμενη υποχρέωση επιτυχίας σε σχετική γραπτή εξέταση, η οποία συνιστά ένα από τα προσόντα που απαιτείται να έχει πρόσωπο, προκειμένου να δύναται να εγγραφεί στο εν λόγω μητρώο.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο υπό αναφορά μητρώο εντός του πιο πάνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος δεν απαιτείται να έχει με επιτυχία παρακαθίσει στις σχετικές γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών, εφόσον ασκούσε αδιάλειπτα το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας και αποδεδειγμένα είχε εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον σαράντα κηδειών.

Σημειώνεται ότι όλες οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας δεν έχουν μέχρι σήμερα τεθεί σε ισχύ και σύμφωνα με το άρθρο 33 αυτής θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη ρύθμιση εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε νόμο το 2013 για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τη ρύθμιση του τρόπου και των προϋποθέσεων λειτουργίας των γραφείων κηδειών, καθώς και τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του λειτουργού κηδειών και του ταριχευτή.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα των προσόντων που πρέπει να πληρεί πρόσωπο, προκειμένου να μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα τεθεί σε ισχύ, γι’ αυτό και ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για ποικίλα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Παράλληλα, σχετικές παρατηρήσεις για τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας διατυπώθηκαν και από τα ενδιαφερόμενα γραφεία κηδειών, τα οποία παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε, αντί με αυτό να προτείνεται η εισαγωγή της αναφερόμενης πιο πάνω πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας να εξαιρούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την προβλεπόμενη υποχρέωση επιτυχίας σε σχετική γραπτή εξέταση, να διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Απάλειψη από τη βασική νομοθεσία ανάλογης διάταξής της σε σχέση με την εξαίρεση των ταριχευτών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την υποχρέωση επιτυχίας σε σχετική γραπτή εξέταση.

2. Διαμόρφωση της σχετικής διάταξης της βασικής νομοθεσίας που προβλέπει ότι αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε όλες οι διατάξεις της να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

3. Έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων