Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Σωτήρη Σαμψών εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τους βουλευτές μέλη της κ. Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 26 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε να επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 το μεταβατικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγείρονται οι αγωγές των οποίων η βάση συμπληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, προκειμένου να μην παραγράφονται τα αγώγιμα δικαιώματα. Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος δεν εμποδίζει την ανά πάσα στιγμή καταχώριση αγωγών.

Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω μεταβατικό διάστημα είχε επεκταθεί για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, με προηγούμενη τροποποίηση του εν λόγω νόμου, έπειτα από την κατάθεση στη Βουλή σχετικής πρότασης νόμου, η οποία ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότερη ροή καταχωρίσεων αγωγών, δεδομένου ότι για δεκαετίες υπήρχε αναστολή της παραγραφής.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης από την επιτροπή συναφούς θέματος, που είχε εγγραφεί παλαιότερα από την ίδια, με τίτλο «Τα προβλήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου».

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τις 30 Απριλίου μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2014, κατά τις οποίες εξετάστηκε το υπό αναφορά θέμα, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω αναφερόμενου θέματος, σε πρώτο στάδιο επισημάνθηκε ξανά στην επιτροπή από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου η ανάγκη τροποποίησης του σχετικού νόμου πριν από το τέλος του 2014, οπότε και λήγει η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του, με σκοπό τη διασαφήνιση επιμέρους προνοιών του που, κατά την άποψή του, επιδέχονται λανθασμένη ερμηνεία.

Παράλληλα, την άμεση ανάγκη τροποποίησης του υπό αναφορά νόμου έθεσε ξανά εμφαντικά στην επιτροπή και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, επισημαίνοντας ότι, έπειτα από επισταμένη μελέτη της νέας νομοθεσίας, προέκυψαν ζητήματα που χρήζουν διευκρινίσεων, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο για την παραγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του πιο πάνω συνδέσμου, οι τράπεζες, λόγω της διαπιστωθείσας ασάφειας και προ του κινδύνου να παραγραφούν απαιτήσεις και να κινδυνεύσει το τραπεζικό σύστημα, θα επιλέξουν να προβούν στην καταχώριση χιλιάδων αγωγών, ακολουθώντας την ασφαλέστερη ερμηνευτικά εκδοχή. Ειδικότερα, η πιο σημαντική ασάφεια, στην οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση, αφορά την ημερομηνία συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής σε σχέση με τα διάφορα τραπεζικά προϊόντα, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται ο χρόνος παραγραφής.

Τον πιο πάνω προβληματισμό και τις ανησυχίες των τραπεζών συμμερίστηκε η εκπρόσωπος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Λτδ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κάλεσε τόσο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο όσο και το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου να υποβάλουν τις συγκεκριμένες εισηγήσεις/διασαφηνίσεις που θεωρούν αναγκαίες σε σχέση με το θέμα αυτό, προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια να μελετηθούν αρμοδίως και να προωθηθούν έγκαιρα οι τροποποιήσεις που τελικά θα κριθούν απαραίτητες για την ορθή εφαρμογή του νόμου και την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας Κύπρου Λτδ κατέθεσαν από κοινού στην επιτροπή εισηγήσεις για τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ξεκάθαρα ο χρόνος συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής για όλες τις τραπεζικές συμβάσεις και τα δάνεια, καθώς και για τα λοιπά τραπεζικά προϊόντα. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις αυτές, ο χρόνος παραγραφής για όλες τις περιπτώσεις τραπεζικών συμβάσεων, δανείων ή άλλων τραπεζικών προϊόντων που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την 31η Ιουνίου 2015 αρχίζει από την ημερομηνία παροχής γραπτής απαίτησης από ή εκ μέρους του δανειστή για την αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού της οφειλής.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι επεξήγησαν στην επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση των συγκεκριμένων εισηγήσεων, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Για όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις της παραγραφής βρίσκονταν σε αναστολή οι τράπεζες δε ρύθμιζαν στα διάφορα συμβόλαια με τους πελάτες τους το θέμα του χρόνου της έναρξης της παραγραφής.

2. Με την επικείμενη λήξη της προθεσμίας που τίθεται στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι τράπεζες θα είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο της παραγραφής των αγώγιμων δικαιωμάτων τους, καθώς είναι πολύ πιθανό να κριθεί από τα δικαστήρια ότι η βάση της αγωγής για παλαιές και υφιστάμενες συμβάσεις συμπληρώθηκε με την πρώτη παράβαση των συμβάσεων αυτών.

3. Αν δεν προωθηθούν οι κατάλληλες νομικές ρυθμίσεις, οι τράπεζες θα σπεύσουν να καταθέσουν χιλιάδες αγωγές, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει αρνητικές συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα και θα ματαιώσει τις διαδικασίες αναδιαρθρώσεων δανείων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τοποθετούμενος επί των εισηγήσεων των τραπεζών, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι η υιοθέτηση των εισηγήσεων αυτών θα μπορούσε να αποτρέψει τον κίνδυνο καταχώρισης σωρείας αγωγών στα δικαστήρια και συνεπακόλουθα την κατάρρευση του δικαστικού συστήματος, καθώς είναι βέβαιο ότι υπό τις σημερινές συνθήκες το δικαστικό μας σύστημα δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον όγκο των αγωγών που αναμένεται να κατατεθούν. Ταυτόχρονα, ο ίδιος επισήμανε ότι η επικείμενη λήξη της μεταβατικής διάταξης θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πελάτες των τραπεζών και την κοινωνία γενικότερα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη επί των εισηγήσεων των τραπεζών, δήλωσε ότι αυτές είναι αντισυνταγματικές, επειδή, πρώτον, με τις εισηγήσεις αυτές επιδιώκεται, μέσω της τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, επέμβαση στον πυρήνα ιδιωτικής σύμβασης που συνομολογήθηκε μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη και, δεύτερον, επειδή η προτεινόμενη διαφορετική/προνομιακή ρύθμιση της παραγραφής των τραπεζικών συμβάσεων δε δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις και ως εκ τούτου συνιστά παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Υπό το φως της τοποθέτησης της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η επιτροπή ζήτησε από την ίδια και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να μελετήσουν περαιτέρω το θέμα και να υποβάλουν στην επιτροπή συγκεκριμένη ρύθμιση που να μην αντίκειται στο σύνταγμα.

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής, το υπό αναφορά υπουργείο και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατέληξαν, κατόπιν μελέτης του όλου θέματος, σε συγκεκριμένη πρόταση, που κατέθεσαν στην επιτροπή κατά τη συνεδρία της με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2014, η οποία προβλέπει την τροποποίηση του άρθρου 3 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, έτσι ώστε ο χρόνος της παραγραφής σε καμία περίπτωση να μη θεωρείται ότι άρχισε να τρέχει πριν από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η υπό μελέτη νομοθετική ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τη σοβαρότητα της πιο πάνω προτεινόμενης ρύθμισης και δεδομένων των στενών χρονικών περιθωρίων που είχε στη διάθεσή της, έκρινε αναγκαία στο παρόν στάδιο την εκ νέου επιμήκυνση της μεταβατικής περιόδου μέχρι το τέλος του 2015, γι’ αυτό και κατέθεσε στη Βουλή την υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Παράλληλα, η επιτροπή αναμένει ότι η εκτελεστική εξουσία θα αξιοποιήσει το χρονικό περιθώριο που παρέχεται με την επιμήκυνση της πιο πάνω περιόδου για την έγκαιρη προώθηση νομοσχεδίου στη Βουλή, με στόχο την οριστική ρύθμιση του όλου θέματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

3 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων