Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνισή του με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 αναφορικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η υπό αναφορά Οδηγία σχετίζεται άμεσα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, ο οποίος αναφέρεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αφενός ενισχύεται η ποιότητα και η ποσότητα της κεφαλαιακής βάσης των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και αφετέρου καθορίζονται πρόνοιες για την προληπτική τους εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται λεπτομερώς η κατάρτιση των προσώπων που διευθύνουν τις ΕΠΕΥ και εισάγονται πρόνοιες για την εταιρική διακυβέρνηση των ΕΠΕΥ, καθώς και για τις πολιτικές αποδοχών. Επιπροσθέτως, αυξάνονται τα επιβλητέα διοικητικά πρόστιμα και τα διοικητικά μέτρα που δύναται να λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις περιπτώσεις που ΕΠΕΥ παραβαίνουν τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας.

Κατά τη συζήτηση του θέματος από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπέδειξε ότι τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να ενσωματώσουν τις διατάξεις της Οδηγίας στις εθνικές τους νομοθεσίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Συναφώς, εκκρεμεί αιτιολογημένη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βάρος της Δημοκρατίας (αρ. 2014/0043), με την οποία απαιτείται η θέσπιση, η δημοσίευση και η έναρξη της ισχύος εναρμονιστικού με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νόμου, στη βάση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέχρι τη 17η Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με το νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται, με στόχο την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων που λειτουργούν σε ένα ή περισσότερα κράτη, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και των άλλων εποπτικών αρχών και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, όπως και την ανάγκη υποβολής του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος το ταχύτερο, για σκοπούς αποφυγής περαιτέρω επιπτώσεων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την παρατηρηθείσα καθυστέρηση όσον αφορά την εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική Οδηγία, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγούνται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων