Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τα νομοσχέδια «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2009 Νόμου του 2009 Νόμος του 2014» και «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2010 Νόμου του 2010 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009, ώστε στο άρθρο που αφορά δαπάνες από έσοδα προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης η σχετική προϋπολογισθείσα πρόνοια να παρουσιάζεται αυξημένη από €1.284.730 σε €2.159.424.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για αύξηση του ποσού της συγκεκριμένης πρόνοιας αναδρομικά κρίνεται απαραίτητη, ώστε να καλυφθούν δαπάνες που διενεργήθηκαν το 2009 και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την υποβολή του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι το σχετικό άρθρο περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009 για πρώτη φορά ως νέο άρθρο, έναντι του οποίου διενεργήθηκαν δαπάνες που είχαν χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης. Το εν λόγω πρόγραμμα αναβλήθηκε από το πανεπιστήμιο κατά το 2009 μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και η ανάγκη υποβολής του τροποποιητικού προϋπολογισμού προέκυψε ύστερα από εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010, ώστε η πρόνοια που αφορά δαπάνες από χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας επίσης να παρουσιάζεται αυξημένη από €2.030.745 σε €2.494.473.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εισήγηση για αύξηση του ποσού της πιο πάνω πρόνοιας γίνεται, ώστε να καλυφθούν δαπάνες που διενεργήθηκαν το 2010 και οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Σημειώνεται ότι για τα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας το κράτος είχε διαθέσει πιστώσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι το σχετικό άρθρο περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010 για πρώτη φορά. Περαιτέρω, η υποβολή του τροποποιητικού προϋπολογισμού έγινε επίσης μετά από εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι κρίθηκε αναγκαία η προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων ύστερα από τις σχετικές παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έτσι που να καταστεί δυνατή η διόρθωση και η από λογιστικής πλευράς κάλυψη των ποσών των υπερβάσεων που ήδη διενεργήθηκαν. Επισήμανε ταυτόχρονα ότι οι σχετικές δαπάνες έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων