Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Οκτωβρίου, καθώς και στις 12 και 26 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να αναθεωρεί το δικαστικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο σύμφωνα με το οποίο το δικαστήριο επιδικάζει τόκο στις περιπτώσεις που ο τόκος επί του οφειλόμενου επίδικου ποσού δεν προβλέπεται δυνάμει συμφωνίας ή δυνάμει νόμου, έτσι ώστε το περιθώριο του ποσοστού αναπροσαρμογής του επιτοκίου αυτού να αυξηθεί από 1,5 εκατοστιαίες μονάδες σε 5 εκατοστιαίες μονάδες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 33 του περί Δικαστηρίων Νόμου το δικαστικό επιτόκιο καθορίζεται σε 5,5% και δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, χρησιμοποιώντας ως βάση τον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες σταθμικό μέσο όρο του βασικού επιτοκίου το οποίο ίσχυε στο τέλος κάθε μήνα και προσθέτοντας σε αυτό τέτοιο ποσοστό αναπροσαρμογής, ώστε το άθροισμα που προκύπτει, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε τρεχουσών οικονομικών και νομισματικών συνθηκών, να είναι εύλογο και δίκαιο να εφαρμόζεται ως το δικαστικό επιτόκιο για το επόμενο έτος. Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις το προστιθέμενο ποσοστό αναπροσαρμογής δε δύναται να υπερβαίνει τις 1,5 εκατοστιαίες μονάδες.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε στην επιτροπή ότι το υφιστάμενο πολύ στενό περιθώριο αναπροσαρμογής του δικαστικού επιτοκίου, δηλαδή το ποσοστό μέχρι 1,5 εκατοστιαίων μονάδων, είχε ως αποτέλεσμα τη μη άσκηση της ευχέρειας του Υπουργού Οικονομικών για αναθεώρηση του δικαστικού επιτοκίου, αφού τέτοια αναθεώρηση θα είχε ως αποτέλεσμα μη δίκαιο και εύλογο ύψος του επιτοκίου. Η προτεινόμενη αύξηση του περιθωρίου αναπροσαρμογής, όπως επισήμανε η ίδια, θα καταστήσει πρακτικά εφαρμόσιμο τον υφιστάμενο μηχανισμό αναθεώρησης του δικαστικού επιτοκίου. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αποσκοπεί στη συνεχή αναθεώρηση του δικαστικού επιτοκίου, γεγονός που θα δημιουργούσε ουσιαστικά προβλήματα στα πρωτοκολλητεία των δικαστηρίων, αλλά στην παροχή πραγματικής δυνατότητας αναθεώρησής του, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε αυτό να συνάδει με το μέσο δανειστικό επιτόκιο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε στην επιτροπή ότι η μέθοδος και τα κριτήρια με βάση τα οποία ο Υπουργός Οικονομικών αναθεωρεί το δικαστικό επιτόκιο είναι ανάλογα με τη μέθοδο και τα κριτήρια στη βάση των οποίων καθορίζεται το ύψος του δημόσιου επιτοκίου υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου, με τη διαφορά ότι στον εν λόγω νόμο προβλέπεται ότι το προστιθέμενο ποσοστό αναπροσαρμογής δύναται να ανέρχεται μέχρι και τις 4 εκατοστιαίες μονάδες. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέσα από τις κατά καιρούς αναθεωρήσεις του από τον Υπουργό Οικονομικών το επιτόκιο υπερημερίας έχει μειωθεί και σήμερα ανέρχεται σε 4,5%. Καθόσον αφορά το δικαστικό επιτόκιο, η ίδια διευκρίνισε στην επιτροπή ότι το ύψος του προστιθέμενου ποσοστού αναπροσαρμογής προτείνεται να ανέρχεται μέχρι 5 εκατοστιαίες μονάδες, με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον καθορισμό του δικαστικού επιτοκίου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε την ανησυχία ότι τυχόν ετήσια αναθεώρηση του δικαστικού επιτοκίου θα προκαλέσει πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας από τα δικαστήρια.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου συμφώνησαν με την ανάγκη σχετικής τροποποίησης του βασικού νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Υπουργό Οικονομικών η ευχέρεια να προχωρήσει σε αναθεώρηση του ύψους του δικαστικού επιτοκίου, διαφώνησαν όμως με την προτεινόμενη αύξηση του προστιθέμενου ποσοστού αναπροσαρμογής μέχρι 5 εκατοστιαίες μονάδες, χαρακτηρίζοντάς την ως υπερβολική. Οι ίδιοι εξέφρασαν την άποψη ότι το υφιστάμενο ύψος του δικαστικού επιτοκίου επενεργεί αρνητικά στη σύντομη διευθέτηση σοβαρών απαιτήσεων, καθώς λειτουργεί ως κίνητρο για επιμήκυνση των σχετικών διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα το κόστος των δικαστικών αποφάσεων να εξογκώνεται σε μεγάλο βαθμό και να μεταφέρεται τελικά στον καταναλωτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων