Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Οκτωβρίου και στις 13 και 27 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας, του Γραφείου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), των ενδιαφερόμενων εταιρειών στοιχημάτων και των οργανωμένων ιδιοκτητών μηχανών ψυχαγωγίας. Οι επαρχιακές διοικήσεις Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου για την ένταξη στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατοχή και χρήση των μηχανών παιγνιδιού και μηχανών ψυχαγωγίας και των μηχανών επιδεξιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες υπό το φως της θέσπισης του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, με τον οποίο, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των προνοιών του, καταργήθηκε η σχετική πρόνοια του περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμου για την ποινικοποίηση της κατοχής και της χρήσης μηχανών τυχερού παιγνιδιού και ως εκ τούτου η τοποθέτηση, η κατοχή και η χρήση των εν λόγω μηχανών κατέστη ανεξέλεγκτη, ακόμα και από ανήλικα πρόσωπα.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού διατύπωσε επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Ειδικότερα, όπως ο ίδιος επισήμανε στην επιτροπή, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες με το υπό αναφορά νομοσχέδιο πρόνοιες, οι οποίες αφορούν τη χρήση των μηχανών επιδεξιότητας από παιδιά, προστατεύουν το παιδί από κάθε μορφή εκμετάλλευσης και λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπει η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού. Συναφώς, όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των πιο πάνω, απαιτούνται πρόσθετες διευκρινίσεις σε σχέση με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος των οργανωμένων ιδιοκτητών μηχανών ψυχαγωγίας διαφώνησε με την προτεινόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία η αξία του κέρδους ή άλλου ανταλλάγματος από μηχανή επιδεξιότητας δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50). Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος στην επιτροπή, το ύψος του εν λόγω ποσού περιορίζει τη χρήση των μηχανών και τις καθιστά μη ανταγωνιστικές, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ενδιαφέροντα των χρηστών των εν λόγω μηχανών, ηλικίας δεκαέξι ετών και άνω, απαιτούν ως αντάλλαγμα αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας, όπως κινητά τηλέφωνα ή ρολόγια. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος, εισηγήθηκε την αύξηση του εν λόγω ποσού από πενήντα ευρώ (€50) σε εκατό πενήντα ευρώ (€150). Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι για τη διασφάλιση της ορθής και νόμιμης χρήσης των μηχανών επιδεξιότητας απαιτείται η επικόλληση ή η ανάρτηση σήμανσης σε εμφανές σημείο πάνω στις εν λόγω μηχανές σε σχέση με την επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης τους, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την τροποποίηση των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτό σχετική πρόνοια.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων η προτεινόμενη σ’ αυτό πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα χρόνων δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε αδειούχα υποστατικά ή να λειτουργεί, να χειρίζεται ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας, εκτός αν συνοδεύεται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του, με εξαίρεση τα ξενοδοχεία ή τα τουριστικά καταλύματα, όταν το εν λόγω πρόσωπο είναι ένοικος του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος.

Οι εκπρόσωποι όλων των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων πλευρών που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, καθώς και των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαμόρφωσαν το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου και κατέθεσαν στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενο, στο οποίο επενέχθησαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Προστέθηκε σ’ αυτό πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε κάθε μηχανή παιγνιδιού, μηχανή επιδεξιότητας και μηχανή ψυχαγωγίας που βρίσκεται στα υποστατικά πρέπει να αναρτάται ή επικολλάται σε εμφανές σημείο σήμανση αναφορικά με την επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης της.

2. Προστέθηκαν σ’ αυτό πρόνοιες για τροποποίηση των παρατημάτων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, έτσι ώστε αφενός να περιληφθούν σ’ αυτά διατάξεις σε σχέση με τις μηχανές επιδεξιότητας και αφετέρου να μετατραπούν τα καθοριζόμενα σε αυτά τέλη από λίρες Κύπρου σε ευρώ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της αναπληρώτριας προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων