Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντώνη Αντωνίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2014.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε:

1. να παραταθεί για τρεις μήνες η προβλεπόμενη στο άρθρο 5Δ προθεσμία που αφορά την ειδική ρύθμιση για οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε μηχανοκίνητο όχημα για την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου 2014 και

2. να καθοριστούν με σαφήνεια οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων απαλλάσσονται από την καταβολή καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας που αφορούν την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου 2014. Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν:

α. οχήματα τα οποία ήταν κατεστραμμένα, διαλυμένα ή άλλως πως αδύνατον να κυκλοφορήσουν,

β. οχήματα τα οποία αποξενώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους χωρίς να γίνει μεταβίβαση αυτών στους κατόχους τους και

γ. οχήματα τα οποία δεν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος δεν προέβη στη δήλωση ακινητοποίησης του οχήματός του όπως προνοείται στο νόμο και δεν κατέχει πιστοποιητικό καταστροφής όπως απαιτεί ο νόμος, να προσκομίσει στον έφορο σχετική ένορκη δήλωση για την κατάσταση που βρισκόταν το όχημά του τη συγκεκριμένη περίοδο. Η τυχόν ψευδής ένορκη δήλωση τον καθιστά ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, θα υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο ποινές.

Στη δεύτερη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του οχήματος να προσκομίσει στοιχεία τα οποία θα ικανοποιήσουν τον έφορο, προκειμένου να αποδειχθεί η αποξένωση του οχήματός του και η κατοχή του από τρίτο πρόσωπο.

Στην τρίτη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη οχήματος που δεν προέβη στην ακινητοποίησή του, δίδοντας ειδοποίηση στον έφορο όπως προνοείται στο νόμο, να αποδείξει με στοιχεία που υποβάλλονται σε τριμελή επιτροπή ότι το όχημά του ήταν ακινητοποιημένο κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η τριμελής επιτροπή, αφού εξετάσει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον οφειλέτη, θα προβαίνει σε εισήγηση προς τον έφορο, βασιζόμενη σε κριτήρια που θεσπίζονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων. Ακολούθως, ο έφορος, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της τριμελούς επιτροπής, λαμβάνει την τελική του απόφαση επί του θέματος.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε διεξοδικά το όλο ζήτημα που πραγματεύεται η πρόταση νόμου και σε προηγούμενες συνεδρίες της, στα πλαίσια της εξέτασης δύο άλλων προτάσεων νόμου με τίτλο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2014», η οποία κατατέθηκε από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εκ μέρους της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2014», η οποία κατατέθηκε από το μέλος της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εκ μέρους του κινήματός του, καθώς επίσης και στα πλαίσια της εξέτασης αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στους ιδιοκτήτες των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων για τις οφειλές τους προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου», το οποίο ενεγράφη στην επιτροπή από την ίδια και από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, μη μέλος της επιτροπής, κ. Γεώργιο Τάσου.

Για τα πιο πάνω θέματα η επιτροπή πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις, στις 24 Οκτωβρίου και στις 20 Νοεμβρίου 2014, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στην επιτροπή διαφάνηκε ότι μεγάλος αριθμός -περίπου 143 000-ιδιοκτητών οχημάτων τα οποία στη δεδομένη χρονική περίοδο καταστράφηκαν, διαλύθηκαν, αποξενώθηκαν ή δεν κυκλοφορούσαν για οποιοδήποτε λόγο κλήθηκαν από το κράτος να καταβάλουν τα καθυστερημένα τέλη της περιόδου αυτής. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στην αδυναμία των ιδιοκτητών οι οποίοι δεν προέβησαν στην απαιτούμενη από το νόμο δήλωση ακινητοποίησης των οχημάτων τους ή στην εξασφάλιση πιστοποιητικού καταστροφής ή άλλων στοιχείων να αποδείξουν ότι τα οχήματά τους κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν εκτός κυκλοφορίας, απόδειξη η οποία θα τους απάλλασσε από την καταβολή των καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου διαφώνησαν με τις πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων νόμου, υποστηρίζοντας ότι αφενός μεν η προτεινόμενη λύση της ένορκης δήλωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αυθαιρεσίες, αφετέρου δε η πρόταση για σύσταση τριμελούς επιτροπής έχει ήδη υλοποιηθεί από το υπουργείο και βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη για απαλλαγή από την καταβολή των καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας. Οι ίδιοι όμως θεωρούν ότι η σύσταση της εν λόγω επιτροπής και ο καθορισμός των κριτηρίων πρέπει να θεσμοθετηθούν με εσωτερική διαδικασία και όχι με νομοθεσία, έτσι ώστε οι υποθέσεις να τυγχάνουν ευελιξίας στο χειρισμό τους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επίσης διαφώνησε με τις πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων νόμου, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε τροποποίηση δεν πρέπει να βρίσκεται σε αντίθεση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις του κράτους.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων, τονίζοντας ότι με αυτούς θα διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων δημόσιας χρήσεως στην αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων τους με νέα, διαγράφοντας τα παλαιά οχήματά τους.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής δήλωσαν ότι η λύση που θα προωθηθεί θα πρέπει αφενός μεν να μην αδικεί τους συνεπείς πολίτες, οι οποίοι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, και αφετέρου να μην αφήνει περιθώρια για οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των πιο πάνω προτάσεων νόμου από την επιτροπή κατά τις προηγούμενες συνεδρίες της, η τελευταία αποφάσισε για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους και για σκοπούς πληρέστερης, σαφέστερης και σφαιρικής αντιμετώπισης του όλου ζητήματος να ετοιμάσει και να καταθέσει στη Βουλή την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, στη βάση τόσο της φιλοσοφίας των προηγούμενων προτάσεων νόμου όσο και στη βάση των όσων διαμείφθηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις της.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η επιτροπή ετοίμασε, κατέθεσε στη Βουλή και συζήτησε την εν λόγω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Κατά τη συνεδρία αυτή η επιτροπή, αφού διεξήλθε με προσοχή τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2014».

Με την ευκαιρία αυτή, οι εισηγητές των προτάσεων νόμου, το περιεχόμενο των οποίων περιλήφθηκε στην υπό αναφορά πρόταση νόμου και τιτλοφορούνται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2014» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2014», με την παρούσα έκθεση τις αποσύρουν.

 

 

 

25 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων