Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου και στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά που διαπιστώθηκαν από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου διαλαμβάνονταν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να εκδώσει διάταγμα παγώματος με το οποίο απαγορεύεται η συναλλαγή με οποιοδήποτε τρόπο σε ρευστοποιήσιμη περιουσία, τόσο σε περιπτώσεις όπου πρόσωπο δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο όσο και σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο αυτό δύναται να κατηγορηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα.

2. Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να εκδώσει, πριν από την έκδοση διατάγματος δήμευσης, διάταγμα επιβάρυνσης με το οποίο δημιουργείται επιβάρυνση επί ρευστοποιήσιμης περιουσίας, με σκοπό την εξασφάλιση καταβολής προς την Κυπριακή Δημοκρατία συγκεκριμένου ποσού, τόσο σε περιπτώσεις όπου πρόσωπο δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο όσο και σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο αυτό δύναται να κατηγορηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα.

3. Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου, έτσι ώστε στον ορισμό του όρου “Σύμβαση” να αναφέρεται και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος του 1990, που κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος (Κυρωτικό) Νόμο του 1995 [Νόμος αρ. 18(ΙΙΙ) του 1995] και η οποία είχε διαγραφεί με προηγούμενη τροποποίηση του υπό αναφορά νόμου λόγω της συνομολόγησης νέας σύμβασης το 2005. Σημειώνεται ότι η νέα σύμβαση αντικατέστησε τη σύμβαση του 1990 και κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο του 2007.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, αφού αρκετά κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση του 1990 δεν έχουν κυρώσει τη νέα σύμβαση του 2005. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής η σύμβαση του 1990, αλλά η απουσία αναφοράς στο βασικό νόμο στη σύμβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα αιτήματα που υποβάλλονται με βάση την εν λόγω σύμβαση να μην μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τη ΜΟΚΑΣ, αφού δεν το επιτρέπει ο νόμος.

4. Προσθήκη διάταξης στο άρθρο 72 του βασικού νόμου σύμφωνα με την οποία τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του νόμου αυτού θα υπόκεινται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις σχετικές διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των Θεσμών της Πολιτικής Δικονομίας.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ, υιοθετώντας σχετική υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, εισηγήθηκε όπως περιληφθούν στο νομοσχέδιο συγκεκριμένες πρόνοιες οι οποίες βελτιώνουν νομοτεχνικά το κείμενο του βασικού νόμου και κρίνονται αναγκαίες για την καλύτερη εφαρμογή αυτού. Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ εισηγήθηκε τη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο εναρμονιστικής πρόνοιας για σκοπούς μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη των τροποποιήσεων που η Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ επέφερε στην Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ. Οι πρόσθετες εναρμονιστικές πρόνοιες, όπως επεξήγησε στην επιτροπή η ίδια εκπρόσωπος, αφορούν τις αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη και εισάγουν ρυθμίσεις που επιτρέπουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που εκτίθενται στην προτεινόμενη πρόνοια, την άρνηση εκτέλεσης διατάγματος δήμευσης που εκδόθηκε ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου. Ως εκ τούτου, η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ, ανταποκρινόμενη σε σχετική παράκληση της επιτροπής, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αφού ενημέρωσε την επιτροπή για τις προτεινόμενες από αυτή τροποποιήσεις, επισημαίνοντας ότι αυτές αφορούν τεχνικά θέματα και δεν επηρεάζουν, αλλά υποβοηθούν την εφαρμογή του νόμου, δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

25 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων