Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός και των τριών νομοσχεδίων είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Ειδικότερα, με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ενισχύεται η υποχρέωση των αρμόδιων σε κάθε περίπτωση αρχών για ενημέρωση των υπόπτων ή κατηγορουμένων σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και των προσώπων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Συγκεκριμένα, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης συλληφθέντος προσώπου στα ουσιώδη έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεσή του και τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αμφισβήτηση της νομιμότητας της σύλληψης και της κράτησής του. Επιπρόσθετα, με το εν λόγω νομοσχέδιο κατοχυρώνεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου για δωρεάν πρόσβαση στις καταθέσεις και τα έγγραφα που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εναντίον του, προκειμένου να διασφαλιστούν ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας και η κατάλληλη προετοιμασία της υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω δικαίωμα του κατηγορουμένου δύναται να περιορίζεται για συγκεκριμένους λόγους, που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, όπως είναι ο σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή άλλου προσώπου ή η διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας. Τέλος, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο εισάγεται η δυνατότητα άσκησης δικαστικού ελέγχου επί της άρνησης της κατηγορούσας αρχής να παρέχει στον κατηγορούμενο πρόσβαση σε έγγραφα και καταθέσεις ύστερα από σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου κατά την πρώτη δικάσιμο της υπόθεσής του.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμου, ώστε αφενός να ενισχυθεί το δικαίωμα ενημέρωσης του προσώπου που συλλαμβάνεται για τα δικαιώματά του, όπως είναι το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα διερμηνείας, και αφετέρου να δημιουργηθεί η υποχρέωση της αστυνομίας να παρέχει σε συλληφθέν πρόσωπο, αμέσως μετά τη σύλληψή του, έγγραφο δικαιωμάτων που έχει συνταχθεί σε γλώσσα που το συλληφθέν πρόσωπο κατανοεί.

Στα πλαίσια της συζήτησης για το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας επισήμαναν ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία σε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ήδη παρέχεται έγγραφο δικαιωμάτων, το οποίο έχει μεταφραστεί σε έντεκα γλώσσες, και ενημέρωσαν την επιτροπή ότι μετά τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης νομοθεσίας, εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο, θα παρέχεται νέο έγγραφο δικαιωμάτων, το οποίο ήδη ετοιμάστηκε από το υπουργείο στη βάση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας.

Σκοπός του τρίτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου με την εισαγωγή πρόνοιας που ρυθμίζει την υποχρέωση της αστυνομίας να παρέχει έγγραφο δικαιωμάτων σε εκζητούμενο πρόσωπο που συλλαμβάνεται βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να συντάσσεται σε καταληπτή από τον εκζητούμενο γλώσσα με σκοπό την κατανόηση των δικαιωμάτων του και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησής τους.

Αναφορικά με το τρίτο νομοσχέδιο, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο έχει ήδη ετοιμάσει το αναφερόμενο πιο πάνω έγγραφο δικαιωμάτων στη βάση του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω Οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με την Οδηγία αυτή μέχρι τις 2 Ιουνίου 2014. Σημειώνεται συναφώς ότι τα υπό εξέταση νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 12 Ιουνίου 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση και των τριών υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους.

24 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων