Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8ης Μαΐου και 24ης Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Ενέργειας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ), του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης, στα πλαίσια της εισαγωγής της χρήσης υγραερίου στην αυτοκίνηση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια αρχή άδειας τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα συστημάτων υγραεριοκίνησης.

2. Οι υποχρεώσεις του αδειούχου τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων υγραεριοκίνησης, καθώς και για την τήρηση αρχείου.

3. Οι προϋποθέσεις εξουσιοδότησης εκπαιδευτικών οργανισμών για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων και τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης.

4. Η εξουσία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να καθορίζονται οι απαιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών οργανισμών, οι προϋποθέσεις εξουσιοδότησης εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς και οι σχετικές εξουσίες της αρμόδιας αρχής.

5. Η δυνατότητα των ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά βασικής και ειδικής εκπαίδευσης να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν εγκατάσταση, συντήρηση ή επιδιόρθωση συστημάτων υγραεριοκίνησης.

6. Η καταληκτική ημερομηνία κατάργησης της πρόνοιας για αδειοδότηση των εξ επαγγέλματος τεχνιτών οχημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι τα προτεινόμενα στο νομοσχέδιο διατάγματα θα καθορίζουν μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες ώρες βασικής εκπαίδευσης, περίπου 110, και τις απαιτούμενες ώρες ειδικής εκπαίδευσης, περίπου 16 για το κάθε σύστημα ξεχωριστά.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων περιορίστηκε να αναφέρει στην επιτροπή ότι έχουν εντοπιστεί και καταγγελθεί εννέα περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων οι οποίοι κυκλοφορούσαν τα οχήματά τους στα οποία ήταν παράνομα εγκατεστημένο το εν λόγω σύστημα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ενημέρωσαν την επιτροπή ότι όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία προβαίνουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την ετοιμασία των αναγκαίων νομοθετημάτων που αφορούν την εισαγωγή της χρήσης υγραερίου στην αυτοκίνηση.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο προφορικά όσο και στο υπόμνημα που κατέθεσε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που θα αδειοδοτηθούν θα είναι πιστοποιημένοι από την ΑΝΑΔ και θα διαθέτουν ή θα έχουν πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές πιστοποιημένες από την ΑΝΑΔ. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης θα τυγχάνει επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ, που θα ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 80%, και δικαιούχοι για το σκοπό αυτό θα είναι εργαζόμενοι συνεργείων και όχι οι αυτοεργοδοτούμενοι τεχνίτες οχημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ενημέρωσε την επιτροπή για τη δυνατότητα του ΚΕΠΑ να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους τεχνίτες, καθώς και για τη δυνατότητα διεξαγωγής τόσο γραπτής όσο και πρακτικής εξέτασης. Ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφερόμενος στο κόστος της εν λόγω βασικής εκπαίδευσης, επισήμανε ότι αυτό προϋπολογίζεται στα €1.800 περίπου κατ’ άτομο και ότι το ΚΕΠΑ έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει όλους όσοι ενδιαφέρονται για το σκοπό αυτό.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε όπως η έναρξη της ισχύος αυτού μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες του τομέα να επιμορφωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτεινόμενου νόμου, αποκλείοντας τρίτους να έχουν προβάδισμα στην απόκτηση της σχετικής άδειας τεχνίτη υγραεριοκίνησης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έχει ελεγχθεί νομοτεχνικά και δεν έχει εντοπιστεί οποιοδήποτε νομικό ζήτημα, καθότι το θέμα είναι καθαρά τεχνικό.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου έγινε εισήγηση από μέλη της επιτροπής, καθώς και από εμπλεκόμενους φορείς για τροποποίηση της μεταβατικής του διάταξης, έτσι ώστε οι αιτήσεις για έκδοση άδειας τεχνίτη υγραεριοκίνησης να υποβάλλονται σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, έτσι ώστε αφενός να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους επαγγελματίες του τομέα να επιμορφωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτεινόμενου νόμου και αφετέρου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρίτοι να έχουν προβάδισμα στην απόκτηση τέτοιας άδειας.

Υπό το φως της πιο πάνω εισήγησης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προχώρησε στην τροποποίηση της σχετικής διάταξης του νομοσχεδίου και κατέθεσε στην επιτροπή για έγκριση σχετική αναθεωρημένη πρόνοια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης πρόνοιας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

25 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων