Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Παιδιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Βαρνάβα
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Γιώργο Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 27 Οκτωβρίου και στις 10 και 17 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στην επιτροπή.

Σκοπός της πρότασης νόμου όπως αυτή κατατέθηκε είναι η τροποποίηση του άρθρου 29 του περί Παιδιών Νόμου, ώστε στις προϋποθέσεις εγγραφής κατ’ οίκον παιδοκόμου να περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία να παρέχεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δυνατότητα εγγραφής προσώπου που δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης, αλλά που είναι κάτοχος πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση καθηκόντων κατ’ οίκον παιδοκόμου.

Ειδικότερα, αναλύοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο εισηγητής της κ. Γιώργος Βαρνάβα ανέφερε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό έχει εκδοθεί ή εκδίδεται από τις ΥΚΕ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ότι η βεβαίωση της άσκησης των καθηκόντων κατ’ οίκον παιδοκόμου δύναται να αποδειχθεί από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι δε φέρει ένσταση στην προώθηση της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει κατατεθεί. Υπέδειξε ωστόσο ότι θα ήταν ορθότερο να περιληφθεί στην πρόταση νόμου πρόνοια σύμφωνα με την οποία η ικανότητα του αιτητή όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων κατ’ οίκον παιδοκόμου θα αξιολογείται από επιτροπή αξιολόγησης, της οποίας η σύνθεση θα καθοριστεί για το σκοπό αυτό από το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση, ενώ οι εκπρόσωποι της ΔΕΟΚ και του ΚΕΒΕ δήλωσαν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, έγινε εισήγηση από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή όπως οι ίδιες πρόνοιες που προτείνονται με την πρόταση νόμου για τους κατ’ οίκον παιδοκόμους εφαρμοστούν και για πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή παιδοκομικού σταθμού ή για πρόσωπα εργοδοτούμενα σε παιδοκομικό σταθμό τα οποία ασκούσαν τα ίδια καθήκοντα στο παρελθόν. Όπως επισήμανε ο ίδιος, τα εν λόγω πρόσωπα ενδεχομένως λόγω της οικονομικής κρίσης να αναγκάστηκαν να τερματίσουν τις εργασίες τους και να οδηγήθηκαν σε κλείσιμο του παιδοκομικού σταθμού ή να έχουν απολυθεί από παιδοκομικό σταθμό ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Τοποθετούμενοι σε σχέση με την εισήγηση αυτή, οι εκπρόσωποι των ΥΚΕ διαβεβαίωσαν ότι κάτι τέτοιο καλύπτεται ήδη από το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα του 2011, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του υπό συζήτηση νόμου. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 22 του διατάγματος αυτού προνοεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος υπηρετούσε σε παιδοκομικό σταθμό ως διευθύνον πρόσωπο ή ως παιδοκόμος μπορεί να εξακολουθήσει να υπηρετεί στον εν λόγω σταθμό ή σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό, έστω και αν δεν κατέχει τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 του ίδιου διατάγματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι εκπρόσωποι των ΥΚΕ υπέβαλαν σταδιακά στην επιτροπή δύο διαμορφωμένα κείμενα της πρότασης νόμου. Στο τελευταίο διαμορφωμένο κείμενο διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ο διευθυντής των ΥΚΕ ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης με προκαθορισμένους όρους εντολής οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών κατ’ οίκον παιδοκόμων, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης όλων των εγκεκριμένων κατ’ οίκον παιδοκόμων σε θέματα που σχετίζονται με την πείρα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους ως προς το αντικείμενο εργασίας.

2. Κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή προτίθεται να εργαστεί ως κατ’ οίκον παιδοκόμος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και να είναι ηλικίας μικρότερης της συντάξιμης, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

3. Στα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και εργάζονται ως κατ’ οίκον παιδοκόμοι, αλλά είναι ηλικίας μεγαλύτερης της συντάξιμης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, να δοθεί χρονικό περιθώριο ενός (1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του προτεινόμενου νόμου, για να συμμορφωθούν με την πιο πάνω πρόνοια.

4. Μαζί με κάθε αίτηση για εγγραφή κατ’ οίκον παιδοκόμου ο αιτητής υποβάλλει στο διευθυντή των ΥΚΕ μεταξύ άλλων πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί ή εκδίδεται από τις ΥΚΕ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το οποίο βεβαιώνει την άσκηση των καθηκόντων παιδοκόμου. Η άσκηση αυτή δύναται να αποδειχθεί από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, με αναφορά στους συγκεκριμένους βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς στους οποίους έχει εργαστεί, καθώς και στη χρονική περίοδο της απασχόλησής του σ’ αυτούς. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να αξιολογείται η ικανότητα του αιτητή, καθώς και όλων των εγκεκριμένων κατ’ οίκον παιδοκόμων, από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και περαιτέρω να διασφαλίζεται ότι θα πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια που θέτει ο υπό συζήτηση νόμος.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι των ΥΚΕ κατέθεσαν ενημερωτικά στην επιτροπή προσχέδιο των κριτηρίων αξιολόγησης των κατ’ οίκον παιδοκόμων, τα οποία περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα αυτό και που αφορούν την απουσία προβλημάτων συμπεριφοράς, το γνωσιολογικό του επίπεδο, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του σχετικά με τη φροντίδα και την ψυχοκοινωνική και πνευματική αγωγή του παιδιού, καθώς και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

 

 

 

 

17 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων