Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου [Νόμος αρ. 125(Ι) του 2007], έτσι ώστε να παρέχεται δυνατότητα στον Αρχηγό Αστυνομίας για λόγους που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία:

1. να αρνείται την έκδοση ή την ανανέωση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα ή ιδιώτη φύλακα ή να ανακαλεί τέτοια άδεια και

2. να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει άδεια που χορηγείται για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες με βάση τις οποίες ο Αρχηγός της Αστυνομίας αρνήθηκε την έκδοση ή την ανανέωση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα ή με βάση τις οποίες ανακάλεσε τέτοια άδεια δεν ήταν δυνατό να καταγραφούν στην απορριπτική επιστολή, καθότι αφορούσαν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη. Το ίδιο διαπιστώθηκε και σε σχέση με την ανάκληση άδειας ή με την άρνηση ανανέωσης άδειας που χορηγείται για σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Σημειώνεται ότι ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στο εδάφιο (4) του άρθρου 11 προβλέπεται η δυνατότητα του Αρχηγού Αστυνομίας να αρνείται την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για λόγους που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη, χωρίς να απαιτείται αιτιολογία προς τούτο.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρθηκε στην πιο πάνω δυνατότητα του Αρχηγού Αστυνομίας και τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις θα απορρίπτονταν, αν αφορούσαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στη βάση των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας, υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα. Η αίτηση αυτή, όπως ανέφερε ο ίδιος, λόγω της αδυναμίας της νομοθεσίας και στη βάση σχετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο σε περιπτώσεις όπου τέτοιες αιτήσεις απορρίφθηκαν, δεν μπορεί παρά να εγκριθεί. Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι σκοπός του νομοσχεδίου δεν είναι ο περιορισμός του δικαιώματος στην εργασία, αλλά η προστασία τόσο του επαγγέλματος του φύλακα και του ιδιώτη φύλακα όσο και των πολιτών, αφού η παρούσα κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση της αδυναμίας της νομοθεσίας για σκοπούς παράνομων δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η διατύπωση της προτεινόμενης ρύθμισης διαμορφώθηκε στη βάση των προαναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων στις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο επισήμανε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την απόρριψη αίτησης με απλή αναφορά στη δημόσια ασφάλεια και στη δημόσια τάξη. Συναφώς, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε στην πρόνοια του νομοσχέδιου σύμφωνα με την οποία στην απορριπτική επιστολή προς τον αιτητή θα διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες με βάση τις οποίες απορρίφθηκε ή ανακλήθηκε η αίτηση δεν μπορούν να αποκαλυφθούν για το λόγο ότι αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η ανάγκη περιορισμού του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος, όπως προτείνεται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, έχει στοιχειοθετηθεί εντός των ορίων που προβλέπονται στο σύνταγμα.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει στην ολομέλεια του σώματος το νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

19 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων