Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, αναπλ. πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου και Γεώργιου Τάσου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, καθώς και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε δικαιούχοι αιτητές για το Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ να είναι όσοι έχουν εγγραφεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012, καθώς και η επέκταση της ισχύος του εν λόγω σχεδίου μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες στα πλαίσια στήριξης του αγροτικού τομέα μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε γεωργούς που με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας δεν μπορούν να αιτηθούν τη συμπερίληψή τους στο εν λόγω σχέδιο αυτό να καταστεί δυνατό. Επιπρόσθετα, όπως οι εισηγητές της πρότασης νόμου επισήμαναν, το κονδύλι το οποίο διατίθεται μέσω του πιο πάνω σχεδίου δεν έχει απορροφηθεί από τους δικαιούχους γεωργούς, με κίνδυνο να μην τύχει πλήρους αξιοποίησης, καθότι το εν λόγω σχέδιο της ΑΗΚ λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014, και γίνεται εισήγηση να επεκταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου τόσο στην επιτροπή όσο και σε επιστολή του, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2014, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τον περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο, κανένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν τίθεται σε ισχύ ή τροποποιείται στη Δημοκρατία, εκτός αν αυτό έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1(γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 659/1999, οι μεταβολές υφιστάμενων ενισχύσεων αποτελούν νέα ενίσχυση και συνεπώς πρέπει να κοινοποιούνται εκ νέου για έγκριση.

3. Η επέκταση της ισχύος του σχεδίου εγείρει ζήτημα προσαρμογής του με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανέφερε ενημερωτικά στην επιτροπή ότι στο παρόν στάδιο εκκρεμεί ο διορισμός του εφόρου, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία επέκτασης της ισχύος του υφιστάμενου σχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της ΑΗΚ εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με την εισήγηση της πρότασης νόμου για επέκταση της ισχύος του σχεδίου, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι το εν λόγω κονδύλι δεν ανακτάται από την Αρχή μέσω της χρέωσης των καταναλωτών, αλλά επιβαρύνει από τα ήδη μειωμένα έσοδα της ΑΗΚ. Όσον αφορά την πρόνοια για αύξηση των δικαιούχων αιτητών στο εν λόγω σχέδιο, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΑΗΚ δε διαφωνεί με την εν λόγω ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι η ΑΗΚ, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής, με επιστολή της, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2014, παρέθεσε στοιχεία σχετικά με τους αριθμούς των δικαιούχων αιτητών, καθώς και το ποσό επιδότησής τους κατά τα έτη 2008-2014.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων που εκφράστηκαν στην επιτροπή και κατόπιν εισήγησης μέλους της επιτροπής, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, προβαίνοντας στις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Απαλείφθηκε η πρόνοια επέκτασης της ισχύος του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ.

2. Επεκτάθηκε η ημερομηνία εγγραφής των δικαιούχων για το σχέδιο αιτητών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 30ή Ιουνίου 2012 στην 30ή Ιουνίου 2013.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων