Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς, για τους οποίους είχε υποβληθεί η έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για έγκρισή τους στις 2 Οκτωβρίου 2014, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου [Νόμος αρ. 3(Ι) του 2014], είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διάθεση και χρήση υπηρεσιακών οχημάτων στον κρατικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σημειώνεται ότι οι ειδικότεροι στόχοι, οι επιδιώξεις, καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται με τους υπό αναφορά κανονισμούς αναλύονται στην έκθεση της επιτροπής που είχε κυκλοφορήσει για το εν λόγω θέμα στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται ότι για το εν λόγω ζήτημα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού πραγματοποίησε αριθμό συνεδριάσεων στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2014.

Κατόπιν παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από βουλευτές και λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, καθώς και των πολλών πτυχών οι οποίες χρήζουν εξέτασης, η καθορισθείσα συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος στις 2 Οκτωβρίου 2014 αναβλήθηκε και το ζήτημα παραπέμφθηκε εκ νέου στην επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι με σχετική πρόταση νόμου, η οποία ψηφίστηκε σε νόμο κατά την ίδια συνεδρία της ολομέλειας του σώματος, ως ημερομηνία υποχρεωτικής έναρξης της ισχύος των εν λόγω κανονισμών είχε οριστεί η 7η Νοεμβρίου 2014.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του υπό αναφορά ζητήματος, δόθηκαν περαιτέρω επεξηγήσεις από τους αρμόδιους εκπροσώπους αναφορικά με τις κατηγορίες των δικαιούχων σε χρήση υπηρεσιακού οχήματος και παρατέθηκαν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σε σχέση με τις ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διατηρώντας το δικαίωμα για κατάθεση σχετικών τροπολογιών, αποφάσισε όπως προωθήσει προς έγκριση τους κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επ’ αυτών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων