Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 22 και 29 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), καθώς και εκπρόσωποι των συντεχνιών του προσωπικού του ΚΟΑ ΣΥΚΟΑ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας τροποποιείται ο χαρακτηρισμός της θέσης από “Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής” σε “Θέση Πρώτου Διορισμού/Με Συμβόλαιο”.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με σύμβαση, όπως προβλέπεται από τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου οικείου νόμου, ο γενικός διευθυντής του νομικού αυτού προσώπου διορίζεται από το οικείο συμβούλιο, μετά από προκήρυξη της θέσης, με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων, η πρόνοια αναφορικά με τη γνώση ξένων γλωσσών, κατά τρόπο που να απαιτείται διαζευκτικά η κατοχή της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας αντί μόνο της αγγλικής γλώσσας, ώστε να συνάδει με τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, όταν στα σχέδια υπηρεσίας απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας, ως τέτοια καθορίζεται μία από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η αγγλική ή η γαλλική ή η γερμανική.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας του προσωπικού του ΚΟΑ ΣΥΚΟΑ-ΣΕΚ εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία για τη μονομερή, όπως τη χαρακτήρισε, απόφαση του ΚΟΑ να τροποποιήσει το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ συντεχνιών και του ΚΟΑ. Ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε τη διαφωνία του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας και ιδιαίτερα με τη μη παροχή δικαιώματος διεκδίκησης της θέσης από κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου στη μηχανική επιστήμη, αναφέροντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού στον ΚΟΑ (Κλίμακα Α14), τη θέση αυτή δύναται να κατέχουν πρόσωπα με ειδικότητα στην πολιτική μηχανική ή στην αρχιτεκτονική. Περαιτέρω επισήμανε το γεγονός ότι στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας περιλαμβάνεται και τίτλος σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες, όπου εμπίπτει τεράστιος αριθμός επαγγελματικών ειδικοτήτων που δεν έχουν άμεση σχέση με τον αθλητισμό, ενώ δεν περιλαμβάνονται στα προσόντα αυτά κύριοι επιστημονικοί κλάδοι που έχουν άμεση σχέση με τον αθλητισμό, όπως η αθλητική επιστήμη, η οποία περιλαμβάνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους που αποτελούν τη βάση του σύγχρονου επιστημονικού αθλητισμού. Τέλος, ο εκπρόσωπος της ΣΥΚΟΑ-ΣΕΚ εισηγήθηκε να περιληφθεί στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας πρόνοια σύμφωνα με την οποία να παρέχεται πλεονέκτημα σε κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σχετικών με το θέμα, ώστε να συνάδει με την πρακτική που εφαρμόζεται τόσο στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία όσο και στον ίδιο τον ΚΟΑ σε χαμηλότερες οργανικές θέσεις.

Τοποθετούμενη αναφορικά με την εισήγηση για συμπερίληψη, όσον αφορά στα ακαδημαϊκά προσόντα, πρόνοιας που να προβλέπει ότι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί πλεονέκτημα, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι τέτοια πρόνοια περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια υπηρεσίας διευθυντικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας του προσωπικού του ΚΟΑ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, αφού ανέφερε ότι συμφωνεί με την προώθηση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης γενικού διευθυντή, επισήμανε ότι κακώς δεν προηγήθηκε διαβούλευση. Ο ίδιος δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του εκπροσώπου της ΣΥΚΟΑ και εισηγήθηκε να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με στόχο την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εισηγήθηκαν όπως τροποποιηθεί το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να παρέχεται το δικαίωμα διεκδίκησης της θέσης του γενικού διευθυντή σε κατόχους τίτλου σπουδών στη μηχανική επιστήμη. Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ επισήμανε επίσης ότι σε αρκετά τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας και σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου η θέση του γενικού διευθυντή κατέχεται από πρόσωπα με τέτοια προσόντα. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εξέφρασε την άποψη ότι με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας αποκλείονται από το δικαίωμα διεκδίκησης της θέσης πρόσωπα με ακαδημαϊκά προσόντα στον τομέα αυτό, στερώντας έτσι από τον ΚΟΑ τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλου υποψήφιου από ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων και αδικώντας τα πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα αυτά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ειδικότερα καθόσον αφορά τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών προσόντων, αποφάσισε την προσθήκη στους κανονισμούς αυτούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου σε κλάδο σχετικό με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα θα αποτελεί πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει την πρόνοια των υπό αναφορά κανονισμών σύμφωνα με την οποία απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε αντί της άριστης γνώσης να απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Περαιτέρω, η επιτροπή για λόγους ορθότερης διατύπωσης έκρινε σκόπιμο να απαλείψει το χαρακτηρισμό της θέσης ως θέσης πρώτου διορισμού, αφού αυτή αποτελεί θέση που καταλαμβάνεται με σύμβαση, και όπως η ρύθμιση αυτή ακολουθείται σε όλα τα σχέδια υπηρεσίας για θέσεις γενικού διευθυντή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

3 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων