Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Σοφοκλής Φυττής Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και Σωτήρη Σαμψών, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να εξαιρείται του επιβλητέου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία χορηγήθηκαν σε πρόσφυγες πιστοποιητικά μίσθωσης αναφορικά με οικιστικές μονάδες σε συνοικισμούς αυτοστέγασης οι οποίοι έχουν ανεγερθεί σε μη απαλλοτριωθείσα τουρκοκυπριακή γη.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη προώθησης της προτεινόμενης ρύθμισης είχε υποδειχθεί παλαιότερα και από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχετική του γνωμάτευση.

Στα πλαίσια της διεξαχθείσας συζήτησης ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε ότι το ζήτημα προέκυψε λόγω διαφωνίας μεταξύ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Φορολογίας για το κατά πόσο πρέπει να φορολογείται ή όχι η ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία χορηγήθηκαν πιστοποιητικά μίσθωσης σε πρόσφυγες όσον αφορά οικιστικές μονάδες που βρίσκονται σε συνοικισμούς αυτοστέγασης που έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη που δεν έχει απαλλοτριωθεί.

Συναφώς, ο ίδιος βουλευτής ανέφερε ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά τη διάρκεια συζήτησης του όλου θέματος, το οποίο είχε εγγραφεί στην επιτροπή με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης εξέτασης από τους βουλευτές κ. Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, Πάμπο Παπαγεωργίου και Χριστάκη Τζιοβάνη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, είχε δηλώσει ότι κάθε οικιστική μονάδα έχει αξία, κοστολογείται και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται στο Τμήμα Φορολογίας.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε ότι, αφ’ ης στιγμής το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κοστολογεί οποιαδήποτε οικιστική μονάδα και αποστέλλει τα στοιχεία αυτά στο Τμήμα Φορολογίας, το εν λόγω τμήμα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία φορολογώντας την αντίστοιχη οικιστική μονάδα, όπου και αν αυτή βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοκρατίας. Συναφώς, δήλωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν επικροτεί την υιοθέτηση άλλων απαλλαγών από την υποχρέωση καταβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας με την προώθηση ανάλογων τροποποιήσεων στον περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμο και ως εκ τούτου το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ δήλωσε πως η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και ζήτησε όπως αυτή ψηφιστεί τάχιστα σε νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισής της σε νόμο, ο τίτλος της θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».

 

 

 

 

4 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων