Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου από την επιτροπή άρχισε πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα σε συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2014. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ) και της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η αποδοχή από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκπρόθεσμων αιτήσεων για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) από τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, νοουμένου ότι αυτές θα έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία που προηγείται της 30ής Νοεμβρίου 2014 και νοουμένου ότι ο υπουργός θα έχει ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης οφείλεται σε λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς λόγους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος οι οποίοι είχαν εγκριθεί με βάση τις σχετικές πρόνοιες του περί Δημόσιου Βοηθήματος Νόμου όφειλαν να υποβάλουν αίτηση για το ΕΕΕ μέχρι τις 11 Αυγούστου 2014, ενώ τα πρόσωπα που λάμβαναν το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου όφειλαν να υποβάλουν την αίτηση για το ΕΕΕ μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πιο πάνω προθεσμίες οι οποίες ορίζονταν στο νόμο παρατάθηκαν για τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, για τους λήπτες δημόσιου βοηθήματος παρατάθηκε μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 και για τους χαμηλοσυνταξιούχους παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Ειδικότερα, η πρώτη προθεσμία παρατάθηκε με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ η δεύτερη προθεσμία παρατάθηκε με τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μετά από τη λήξη των πιο πάνω προθεσμιών και την καταχώρηση του συνόλου των αιτήσεων που λήφθηκαν για το ΕΕΕ στο ειδικό μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώθηκε ότι 2 700 περίπου λήπτες δημόσιου βοηθήματος και 11 400 περίπου πρόσωπα που λάμβαναν επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου δεν υπέβαλαν αίτηση για το ΕΕΕ και συνεπώς η καταβολή του δημόσιου βοηθήματος ή του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να τερματιστεί. Περαιτέρω, μετά τη λήξη των πιο πάνω προθεσμιών παραλήφθηκαν μέχρι σήμερα περίπου 260 εκπρόθεσμες αιτήσεις από λήπτες δημόσιου βοηθήματος και 92 εκπρόθεσμες αιτήσεις από χαμηλοσυνταξιούχους που λάμβαναν το σχετικό επίδομα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιπτώσεις ληπτών δημόσιου βοηθήματος οι οποίοι λόγω προβλημάτων υγείας ή για άλλους δικαιολογημένους λόγους δεν υπέβαλαν μέχρι στιγμής αίτηση.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτιμά ότι μεταξύ των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση για ΕΕΕ εκπρόθεσμα ή που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ υπάρχουν και περιπτώσεις προσώπων που δικαιολογημένα δεν μπόρεσαν να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους. Συγκεκριμένα, τέτοιες περιπτώσεις αφορούν μεταξύ άλλων σε ασθενείς, πρόσωπα που διαμένουν σε στέγες ηλικιωμένων που δεν ενημερώθηκαν από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο, πρόσωπα που διαμένουν σε σχετικά απομονωμένες περιοχές κ.λπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη δυνατότητας αξιολόγησης των λόγων για τους οποίους δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η αίτηση για ΕΕΕ, ώστε ορισμένες τουλάχιστον εκ των εκπρόθεσμων αιτήσεων να μπορεί να τύχουν χειρισμού σαν εμπρόθεσμες, νοουμένου ότι προβάλλονται πειστικοί λόγοι για την εν λόγω καθυστέρηση της υποβολής της αίτησης.

Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία ευελιξία για την αποδοχή ορισμένων εκ των αιτήσεων για το ΕΕΕ που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, εφόσον ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνει αυτό δικαιολογημένο.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ωστόσο εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να είναι καταληκτική η προθεσμία που θα τεθεί, ώστε να τύχουν χειρισμού οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Περαιτέρω, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ηλικιωμένους να τύχουν ορθής ενημέρωσης και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΟ και της ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ εξέφρασαν τη διαφωνία τους στο να τεθεί οποιοσδήποτε χρονικός περιορισμός στην υποβολή της αίτησης από τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις και/ή προβληματισμούς αναφορικά με το κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς και αν είναι σκόπιμο να καθορίζονται οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης ως κριτήρια, για να τύχει αξιολόγησης από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον, εκφράστηκε και προβληματισμός κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο να προωθηθεί η τροποποίηση, εφόσον ήδη δόθηκε εκτενής πληροφόρηση στο κοινό για το όλο θέμα της παροχής του ΕΕΕ, οι προθεσμίες που ορίζονταν στο νόμο, όπως αυτός εφαρμόστηκε αρχικά, παρατάθηκαν ήδη δύο φορές για τις δύο κοινωνικές ομάδες, των χαμηλοσυνταξιούχων και των ληπτών δημοσίου βοηθήματος, και εν πάση περιπτώσει, η όποια τυχόν παράταση δοθεί, αυτή πρέπει να είναι καταληκτική.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθέτησαν την άποψη ότι πρέπει να διαγραφούν από το κείμενο του νομοσχεδίου οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης για παροχή ΕΕΕ, τόσο από χαμηλοσυνταξιούχους όσο και από λήπτες δημοσίου βοηθήματος, γι’ αυτό και οι ίδιοι διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί τελικά επί των προνοιών του διαμορφωμένου στη βάση των πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια.

 

 

 

 

6 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων