Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη της επιτροπής:
Αθηνά Κυριακίδου Γιώργος Βαρνάβα
Φειδίας Σαρίκας Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Βαρνάβα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου και στις 23 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και της Τουριστικής Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε οι διαδικασίες προκήρυξης προσφορών για τη χορήγηση των αδειών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών να μπορούν να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2015 και ως επιτακτικό μέτρο προστασίας της ποιότητας των υπηρεσιών οι οικείες τοπικές αρχές κατά τη διαδικασία των εν λόγω δημόσιων προσφορών να αξιολογούν τις δραστηριότητες των υποψήφιων παρόχων υπηρεσιών, ώστε αποδειγμένα να είναι σε θέση να προάγουν ή να διαθέτουν τα αναγκαία εχέγγυα για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, επειδή κατά την παρούσα χρονική στιγμή και εντός της τουριστικής περιόδου του 2014 διαφαίνεται ότι, ακόμα και αν αφεθεί η νομοθεσία να εφαρμοστεί ως έχει, προκύπτει μια σειρά από πρακτικά προβλήματα, που χρονικά και αντικειμενικά είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αντιμετωπιστούν. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος πρόσθετα, μέχρι και σήμερα δεν έχει ετοιμαστεί στη βάση της ισχύουσας επιτακτικής από το νόμο διαδικασίας το σχέδιο χρήσης της παραλίας, που καταρτίζεται από την τοπική αρχή παραλιών για κάθε δήμο ή κοινότητα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, διαφαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά αδιευκρίνιστα θέματα ή αξεπέραστα εμπόδια σε σχέση με τους όρους των προσφορών, αφού, όπως επισήμανε, για την παροχή διευκολύνσεων στις παραλίες απαιτείται όπως ο προσφοροδότης παρουσιάσει δίπλωμα ναυσιπλοΐας από αναγνωρισμένη σχολή, πράγμα που, αν όχι αδύνατο, είναι δύσκολο, με οικονομικές επιπτώσεις που πρέπει να συνεκτιμηθούν. Επίσης, αναφερόμενος στις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας με τις οποίες η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία πρέπει να είναι εναρμονισμένη, ο ίδιος υποστήριξε ότι η εν λόγω Οδηγία αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο, στο οποίο κάθε κράτος μέλος καλείται να ενεργήσει ή και να νομοθετήσει, αφού επιτρέπει και αποδέχεται ενέργειες στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβούν, προκειμένου να προστατεύσουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να υπηρετήσουν στόχους κοινωνικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε ο ίδιος, οι τοπικές αρχές οφείλουν και έχουν κάθε δικαίωμα να διασφαλίσουν τους προαναφερθέντες στόχους μέσα στα πλαίσια μιας ενιαίας και ομοιόμορφης πολιτικής, που χωρίς διακρίσεις προστατεύει τον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού, πράγμα που υπαγορεύουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου εξετάστηκε παράλληλα από την επιτροπή και σχετικό αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο «Η ανάγκη καθορισμού πολιτικής για τη διαχείριση των παραλιών και ο γενικός σχεδιασμός για την εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ενόψει των νέων εξελίξεων που αφορούν έκδοση σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου». Στα πλαίσια της παράλληλης αυτής εξέτασης η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πληρέστερα για το όλο θέμα της διαχείρισης των παραλιών. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η δυνατότητα εφαρμογής των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση με την προκήρυξη προσφορών για τη χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών από τις τοπικές αρχές, καθώς και η πιθανή ανάγκη για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας προσφορών, ώστε να παρασχεθεί στις τοπικές αρχές ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας. Η επιτροπή επικεντρώθηκε στην εξέταση των υπό αναφορά θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία οι πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, με τις οποίες ρυθμιζόταν η διαδικασία παραχώρησης αδειών διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, κρίθηκαν ότι αντίκεινται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών μεταξύ άλλων ανέφερε στην επιτροπή πως τα σχέδια χρήσης της παραλίας χρήζουν επικαιροποίησης, ενώ για ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή νέων σχεδίων, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στην εφαρμογή των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προκήρυξη προσφορών για τη χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών. Παράλληλα, ο ίδιος κατέθεσε γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή σε σχέση με το όλο θέμα.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου επισήμανε στην επιτροπή πως μεγάλος αριθμός δήμων είναι έτοιμος να εφαρμόσει τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας είτε με την προκήρυξη προσφορών για τη χορήγηση των αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών είτε με την παροχή υπηρεσιών από τις ίδιες τις τοπικές αρχές στις παραλίες που βρίσκονται μέσα στα όριά τους.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων-Ψυχαγωγίας ανέφερε στην επιτροπή ότι εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με τον περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 η υφιστάμενη πρόνοια της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι προσφορές για την ανάθεση σε πρόσωπα της παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών προκηρύσσονται το αργότερο κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που αρχίζει από την 31η Οκτωβρίου 2013, έτσι ώστε η διαδικασία χορήγησης των αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014, δεν έχει εφαρμοστεί από πολλούς δήμους. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόνοια για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας απαιτείται χρονικό διάστημα ενός έτους και δεδομένου ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκδόθηκε μόλις τον περασμένο Μάιο, απαιτείται η τροποποίηση της εν λόγω πρόνοιας, ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (Ομπρέλες-Κρεβατάκια) επισήμανε στην επιτροπή πως, σε περίπτωση που με βάση τις πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 οι δήμοι δεν κατακυρώσουν τις προσφορές για τη χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, τότε όλες οι παραλίες θα περιέλθουν υπό τη διαχείριση των τοπικών αρχών. Λαμβάνοντας όμως υπόψη, όπως ανέφερε ο ίδιος, ότι οι δήμοι ανέμεναν την πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σε σχέση με τη διαχείριση των παραλιών, δεν είχαν επαρκή χρόνο για την προκήρυξη προσφορών, ενώ πιθανόν να μην είναι ούτε σε θέση να αναλάβουν τη διαχείρισή τους. Συναφώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, απαιτείται η τροποποίηση της πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας με την οποία καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2014 ως η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της χορήγησης των αδειών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, ώστε να παρασχεθεί χρόνος στις τοπικές αρχές να αποφασίσουν τον τρόπο διαχείρισης των παραλιών που εμπίπτουν στα όριά τους.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με την προβλεπόμενη στην υφιστάμενη νομοθεσία πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία χορήγησης των νέων αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών είναι η 1η Νοεμβρίου 2014, αφού, όπως επισήμαναν, η τουριστική περίοδος λήγει τέλος Νοεμβρίου. Συναφώς, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα εφαρμογής της υφιστάμενης πρόνοιας για τη χορήγηση αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της ισχύος των υφιστάμενων αδειών τουλάχιστον μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας επισήμανε στην επιτροπή ότι, δεδομένης της σχετικής πρόνοιας της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σε σχέση με την παραχώρηση αδειών χωρίς προσφορές για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών, οι υφιστάμενες άδειες ούτως ή άλλως λήγουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2014.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή πως, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κατανόηση για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη διαχείριση των παραλιών, η οποιαδήποτε τροποποίηση της πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας που καθορίζει τη διαδικασία προκήρυξης προσφορών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών και χορήγησης αδειών σε πρόσωπα για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες και ειδικότερα η οποιαδήποτε παράταση στις καθοριζόμενες σ’ αυτήν ημερομηνίες θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στους προβληματισμούς που εκφράστηκαν τόσο από την επιτροπή όσο και από τις άλλες επηρεαζόμενες πλευρές, δήλωσε στην επιτροπή πως δεν υπάρχουν περιθώρια τροποποίησης της πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης προσφορών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών και χορήγησης αδειών σε πρόσωπα για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες, αφού η εν λόγω πρόνοια ως έχει πληρεί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, οι δήμοι έπρεπε να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την υπό αναφορά πρόνοια, ανεξάρτητα από το πότε εκδόθηκε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, αφού οι ημερομηνίες που καθορίζονται σ’ αυτήν ισχύουν από το 2011, έπειτα από σχετική τροποποίηση που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, γι’ αυτό και οι τοπικές αρχές έπρεπε να είχαν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο διαχείρισης των παραλιών που εμπίπτουν στα όριά τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ενημερώσει τον Υπουργό Εσωτερικών για τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή στα πλαίσια της συζήτησης των προνοιών της πρότασης νόμου και του αυτεπάγγελτου θέματος, ώστε ο τελευταίος να ενημερώσει την επιτροπή κατά πόσο παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσφορών για τη χορήγηση αδειών σε πρόσωπα για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών στις παραλίες πριν από την 31η Οκτωβρίου 2014, οπότε και εκπνέει η εν λόγω προθεσμία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλειας της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

 

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων