Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 27 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση με το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (β), και το άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 αναφορικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την κατάργηση της Οδηγίας 77/99/ΕΟΚ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αλλά και τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ενώπιον της επιτροπής, στις 16 Φεβρουαρίου 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξέδωσε την Οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας καταργώντας παράλληλα την Οδηγία 77/779/ΕΟΚ. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πιο πάνω πράξη της ΕΕ θεσπίστηκε ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμος του 2012, με τον οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ.

Με τον υπό αναφορά εναρμονιστικό νόμο σκοπείται ειδικότερα η αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η διοικητική διεύρυνση του πεδίου της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας. Επιπρόσθετα, καθορίζονται σαφέστεροι κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την κάλυψη όλων των φυσικών και νομικών προσώπων της ΕΕ. Περαιτέρω, ορίζονται διαδικασίες για την αυτόματη και απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και για άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2014, η οποία αποστάληκε μέσω του EU Pilot, στα πλαίσια των αξιολογήσεων που διεξάγει για την ορθή μεταφορά της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, ζήτησε από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές όπως απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Κατά την εξέταση των ερωτημάτων που τέθηκαν διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ότι παρίσταται όντως ανάγκη τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας με σκοπό την πληρέστερη εναρμόνισή της με τη σχετική Οδηγία.

Πέραν των πιο πάνω, στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης περιλαμβάνεται πρόνοια (σημείο 3.7) σύμφωνα με την οποία οι κυπριακές αρχές οφείλουν να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την εν λόγω Οδηγία.

Σημειώνεται ότι ενόψει και της επικείμενης αξιολόγησης της Κύπρου από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για θέματα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ως σημαντική την άμεση τροποποίηση του υπό αναφορά νόμου, με στόχο να τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014, πριν δηλαδή από την επικείμενη αξιολόγηση.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάστηκε μετά από διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σκοπείται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η αντιμετώπιση της ασυμβατότητας που εντοπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και προτείνονται συναφώς οι ακόλουθες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας:

1. Άρθρο 8: Η φράση «δημιουργεί αξίωση στο άλλο κράτος μέλος να φορολογήσει το πρόσωπο αυτό» αντικαθίσταται από τη φράση «συνεπάγεται αύξηση φόρου ή υπαγωγή του προσώπου αυτού σε φόρο στο άλλο κράτος μέλος.», σύμφωνα με την υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορθότερη μετάφραση του κειμένου της Οδηγίας.

2. Άρθρο 22: Προστίθενται οι λέξεις «υποχρεώσεων και» και «άλλου κράτους μέλους», ώστε να καλυφθούν και να διασφαλιστούν, πέρα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών τα οποία ορίζονται με βάση τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, και άλλα σημαντικά οικονομικά ή χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Δημοκρατίας ή της ΕΕ.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Σημειώνεται ότι η εν λόγω νομοτεχνική διόρθωση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων εκπροσώπων που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, καθότι, όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτηση του θέματος, εκ παραδρομής η αναφορά στον τίτλο του νομοσχεδίου ήταν λανθασμένη.

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων