Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 17 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 20 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι επίσης η τροποποίηση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τα νομοσχέδια προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται όπως εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου οι μη μετοχικές κινητές αξίες, οι οποίες εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τα €75 εκατομ.

2. Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται όπως στις περιπτώσεις χρεωστικών τίτλων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 και των οποίων η ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον €50.000 παρέχεται η δυνατότητα στον εκδότη των τίτλων να δημοσιοποιεί ρυθμιζόμενες πληροφορίες:

α. σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το κράτος καταγωγής, ή

β. σε γλώσσα που επιλέγει ο εκδότης ή το πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή των τίτλων χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη και η οποία πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα

για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί τίτλοι βρίσκονται σε κυκλοφορία.

3. Με το τρίτο νομοσχέδιο προτείνεται όπως διασαφηνιστεί ότι υποχρέωση για πληροφόρηση του εκδότη και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ο μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές σε εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η ανάγκη τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας προέκυψε κατόπιν υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη ορθή μεταφορά του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του ΧΑΚ και του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

21η Οκτωβρίου 2014

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

2. Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

3. Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων