Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2014» και «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 9 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Kυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών και των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν με την εκτελεστική Οδηγία 2013/57/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 των Οδηγιών του Συμβουλίου 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των Παραρτημάτων ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των Πρωτοκόλλων Δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ). Με τους δεύτερους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙ των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, που αφορά τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της ΔΕΠΝΦΠ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής Οδηγίας, ως προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 30ή Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν πρόκειται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Σημειώνεται επίσης ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. Περαιτέρω, η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, αποφάσισε να καθορίσει σαφώς στους υπό συζήτηση κανονισμούς ότι, όσον αφορά τις επίσημες εξετάσεις για την αποδοχή ποικιλιών, οι οποίες άρχισαν πριν από την 1η Ιουλίου 2014, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των υπό αναφορά κανονισμών ως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

14 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων