Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Τηλεπικοινωνιών, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να συνάδει με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη σ’ αυτό ως απαιτούμενου προσόντος της εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πιο συγκεκριμένα της εγγραφής στον κλάδο ηλεκτρονικής μηχανικής, περιλαμβανoμένης της μηχανικής της πληροφορικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προσθήκη στο σχέδιο υπηρεσίας της ιδιότητας μέλους του ΕΤΕΚ ως απαιτούμενου προσόντος κατέστη αναγκαία ύστερα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην αναθεωρητική έφεση με αρ. 172/2007. Ειδικότερα, με την υπό αναφορά απόφαση είχε κριθεί ότι συγκεκριμένο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Μηχανικού, το οποίο δεν προνοούσε στα απαιτούμενα προσόντα την εγγραφή του υποψηφίου στο ΕΤΕΚ, προσέκρουε στις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 25 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η άσκηση επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης από πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο.

2. Με τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα της απαίτησης για πολύ καλή γνώση σχετικής με τις ραδιοεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές υπογραφές νομοθεσίας, καθώς και πολύ καλής γνώσης σε θέματα σχετικά με τον τομέα της πολιτικής του διαστήματος και της κοινωνίας της πληροφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνει την πρόσφατη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους τομείς της κοινωνίας της πληροφορίας, της ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος και των ηλεκτρονικών υπογραφών.

3. Με την τροποποίηση του τίτλου της θέσης από Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών σε Διευθυντής” και με την αντικατάσταση των καθηκόντων της θέσης με καθήκοντα ανάλογα με αυτά που προβλέπονται σε άλλα σχέδια υπηρεσίας διευθυντικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι τροποποιήσεις αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω της μετεξέλιξης της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών σε Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έτσι που ο τίτλος και τα καθήκοντα της θέσης να συνάδουν με τα σχέδια υπηρεσίας διευθυντικών θέσεων, καθώς και με τις νέες αρμοδιότητες του τμήματος.

Σημειώνεται ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

14 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων