Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2014, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν προσωρινές ειδικές διατάξεις με τις οποίες να καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτές εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής τους κατά το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμου του 2013 και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2013, ο οποίος ψηφίστηκε στα πλαίσια της γενικής εφαρμογής του μέτρου για την αναστολή πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο, έχουν ανασταλεί οι σχετικές διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων Νόμου οι οποίες θα καθιστούσαν δυνατή την πλήρωση κενών θέσεων εισδοχής εντός του 2014.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η ανάγκη για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας προέκυψε μετά από σχετική επιστολή, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2014, της προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) προς τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία υποβλήθηκε αίτημα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης τεσσάρων θέσεων στην ΕΠΑ και με την οποία εζητείτο η προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων, ώστε οι θέσεις να πληρωθούν με τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης σε ειδικό θέμα αντί της γενικής κυβερνητικής εξέτασης.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε το αίτημα δικαιολογημένο, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει και από τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η οποία διενεργήθηκε με βάση την παράγραφο 5.3 του Μνημονίου Συναντίληψης, έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών και έχει παρουσιαστεί στην τρόικα.

Συναφώς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεδομένου ότι ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2013 δεν προβλέπει τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, στην περίπτωση που αυτές εξαιρούνταν από την αναστολή πλήρωσής τους κατά τη διάρκεια του έτους 2014, αλλά καλύπτεται μόνο η πλήρωση τέτοιων θέσεων εντός του 2015 με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2014, αποφασίστηκε η προώθηση του νομοσχεδίου, ώστε οι σχετικές ρυθμίσεις να ισχύσουν και για το 2014.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε ειδικότερα η συχνότητα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς και η διαδικασία πλήρωσης θέσεων που θα ακολουθείται, σε περίπτωση που εγκριθεί η αποπαγοποίηση κενών θέσεων εισδοχής.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι το υπουργείο με την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν προτίθεται να προχωρήσει σε γενική αποπαγοποίηση θέσεων, αλλά θα εξετάζει και θα εγκρίνει μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν προκύπτει αιτιολογημένη ανάγκη, όπως για παράδειγμα στην υπηρεσία της ΕΠΑ.

Σε σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων που θα αποπαγοποιηθούν εντός του έτους 2014, οι ίδιοι δήλωσαν ότι με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου θα ισχύσει η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2014 για την πλήρωση κενών θέσεων κατά το έτος 2015.

Περαιτέρω, όπως δήλωσαν, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων ή ξεχωριστή εξέταση, όπως σχετικά ήθελε αποφασιστεί από την ειδική επιτροπή σε συνεννόηση με τον οικείο προϊστάμενο τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

2. Τα εξεταζόμενα θέματα και η ύλη της γραπτής εξέτασης θα καθορίζονται από την ειδική επιτροπή σε συνεννόηση με τον οικείο προϊστάμενο τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

3. Η ειδική επιτροπή θα αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, την ετοιμασία των δοκιμίων, καθώς και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

14 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων