Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2014» και «Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε από κοινού τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και η Αρχιπρωτοκολλητής εκ μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του οι θέσεις των Δικαστών της Δικαστικής Υπηρεσίας και να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πλήρωσης κενών θέσεων Δικαστών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης πρώτου διορισμού, πρώτου διορισμού και προαγωγής και κάθε θέσης προαγωγής η οποία προβλέπεται σε οποιοδήποτε νόμο ή σε οποιοδήποτε εγκριθέντα αρμοδίως ετήσιο προϋπολογισμό αναφορικά με αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου είναι κενή ή πρόκειται να κενωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η προτεινόμενη εξαίρεση κρίνεται αναγκαία λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Δικαστική Υπηρεσία, λαμβανομένου υπόψη του διογκωμένου αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν στα επαρχιακά δικαστήρια. Συναφώς, προς αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών προβλημάτων σε σχέση με την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το περί δικαίου αίσθημα, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας, κρίθηκε αναγκαία η προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν οι δικαστές της Δικαστικής Υπηρεσίας από τις πρόνοιες του άρθρου 17, το οποίο αφορά την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση πλήρωσης κενών θέσεων Δικαστών, θα προκύψει δαπάνη, η οποία ωστόσο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, καθότι εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων και το βαθμολογικό επίπεδο των κενών θέσεων Δικαστών οι οποίες πληρώνονται εκάστοτε.

Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων η Αρχιπρωτοκολλητής επισήμανε ότι δεν πρέπει να σημειώνονται καθυστερήσεις στην πλήρωση κενών θέσεων στη δομή των δικαστών, καθότι δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων, σε μια δύσκολη περίοδο για τη Δικαστική Υπηρεσία κατά την οποία αυτή καλείται να ανταποκριθεί σε έναν ιδιαίτερα διογκωμένο αριθμό υποθέσεων.

Σημείωσε περαιτέρω ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δε θα απαιτείται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη για πλήρωση κενής θέσης Δικαστή (επαρχιακού ή άλλου δικαστηρίου) η επανάληψη της διαδικασίας που προβλέπεται στις δύο ισχύουσες νομοθεσίες, όπως είναι η εξέταση του ζητήματος από τον Υπουργό Οικονομικών, η εξασφάλιση έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου και η συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα η Δικαστική Υπηρεσία να διευκολυνθεί στη διεκπεραίωση του έργου της.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού η τροποποίηση των δύο νομοθεσιών κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων, ενώ σημείωσε περαιτέρω ότι, καθώς η Δικαστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, η εν λόγω εξαίρεση δε θα αποτελέσει προηγούμενο για άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

 

14 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων