Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Αρ. 1) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΝΑΔ ποσού ύψους €9.300.000 ως πρόσθετης πίστωσης για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης για την υλοποίηση σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑΝΑΔ κατά τη διάρκεια του έτους 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, στον προϋπολογισμό της ΑΝΑΔ για το έτος 2014 είχε περιληφθεί αρχικά πρόνοια ύψους €9.330.000 που αφορά σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ωστόσο, με βάση τις δαπάνες, καθώς και τις ειλημμένες υποχρεώσεις της ΑΝΑΔ μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι οι συνολικές ανάγκες του άρθρου αυτού θα ανέλθουν σε €18.630.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο γενικός διευθυντής της ΑΝΑΔ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κονδύλι κατέστη ανεπαρκές για τους εξής λόγους:

α. Οι τοποθετήσεις πτυχιούχων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στο πλαίσιο του νέου σχεδίου «Τοποθέτηση Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 29 Απριλίου 2013 σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για προώθηση σειράς μέτρων για επανεκκίνηση της οικονομίας, ολοκληρώθηκαν τέλος Φεβρουαρίου του 2014.

β. Η εισαγωγή των νέων σχεδίων «Τοποθέτηση Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2014)» και «Τοποθέτηση Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς» τα οποία εντάσσονται σε σειρά μέτρων της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ανεργίας και για τα οποία δεν υπήρχε σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό της ΑΝΑΔ για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, μέρος της δαπάνης για την εφαρμογή των πιο πάνω σχεδίων ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα της Αρχής, ενώ το μέρος της αυξημένης δαπάνης που αναλογεί στην ΑΝΑΔ με βάση τα ποσοστά χρηματοδότησης του κάθε σχεδίου θα καλυφθεί από τα ταμειακά πλεονάσματα της Αρχής, τα οποία στο τέλος του 2013 ανέρχονταν στα €15.948.074.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

 

 

14 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων