Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί του πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται:

1. ότι το πρόγραμμα μέτρων για τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Δημοκρατίας τίθεται σε εφαρμογή εντός ενός έτους από τη θέσπισή του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η αξιολόγησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό έχει κριθεί κατάλληλο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και

2. ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες που θεσπίζονται κατά την προετοιμασία της θαλάσσιας στρατηγικής, αφού συγκεντρωθούν από την αρμόδια αρχή, θα εξετάζονται από κοινού, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο οι στόχοι αυτοί θα επιτύχουν το σκοπό για τον οποίο τέθηκαν, ο οποίος είναι η διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η ανάγκη τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας προέκυψε μετά την επιστολή, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot” με την οποία επισημαίνεται η μη ορθή μεταφορά της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι η θαλάσσια στρατηγική αποτελεί συναφές θέμα με το χωροταξικό σχεδιασμό των διάφορων χρήσεων της θάλασσας της Κύπρου και γι’ αυτό πρέπει να τύχουν κοινής μελέτης από την επιτροπή εν ευθέτω χρόνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

14 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων