Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και η ΠΟΒΕΚ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/10/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερόμενων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο μεταφέρονται οι διατάξεις των περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμων του 2002 έως 2012 οι οποίες αφορούν τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), οι οποίοι νόμοι προτείνεται με το παρόν νομοσχέδιο να καταργηθούν, αφού με την τελευταία τροποποίησή τους καταργήθηκαν οποιεσδήποτε διατάξεις αφορούσαν στις φιάλες αερίου, οι οποίες μεταφέρθηκαν στον περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμο.

Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό αναφορά Οδηγία, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τις 19 Μαρτίου 2014, όμως η σχετική νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 23 Σεπτεμβρίου 2014. Λόγω αυτής της καθυστέρησης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη έγκαιρη εναρμόνιση στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω διαδικασία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

6 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων