Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και για τους κανονισμούς «Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και εταιρειών πετρελαιοειδών.

Σκοπός των προτεινόμενων νομοθετημάτων είναι η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και των ομότιτλων αυτού κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του νόμου αυτού, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τα πετρελαιοειδή να μεταφερθεί στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας αριθμός χημικών ουσιών και πρώτων υλών για τις οποίες υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο για την ασφαλή διαχείρισή τους, το οποίο εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Να μειωθεί η συχνότητα των αδειοδοτήσεων από ετήσια βάση σε μία φορά κάθε δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

4. Να αναθεωρηθούν τα τέλη επιθεώρησης.

5. Να επιτευχθούν κάποιες περαιτέρω τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, που λήφθηκε το Φεβρουάριο του 2013, ενέκρινε την ανάληψη της αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που αφορούν τα πετρελαιοειδή από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προς υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε στη Βουλή τα υπό συζήτηση νομοθετήματα.

Σημειώνεται ότι η περί πετρελαιοειδών νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει κυρίως θέματα ασφάλειας σχετικά με την αποθήκευση πετρελαιοειδών, βρίσκεται σε ισχύ από το 1975. Η νομοθεσία αυτή δεν έχει υποστεί έκτοτε ουσιαστική τροποποίηση, είναι αυστηρά κανονιστική και δε στηρίζεται στη σύγχρονη αντίληψη για την εκτίμηση των κινδύνων. Επιπρόσθετα, οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή της είναι διαμοιρασμένες σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες.

Για τους πιο πάνω λόγους απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των πετρελαιοειδών. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα αναλάβει την αρμοδιότητα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

Η συγκέντρωση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία που σχετίζονται με τα πετρελαιοειδή σε μια μόνο αρμόδια αρχή στην Κύπρο βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης αρ. 81 για την Επιθεώρηση Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον περί της Σύμβασης για την Επιθεώρηση Εργασίας, 1947 (αρ. 81) (Μέρος ΙΙ) (Κυρωτικό) Νόμο του 1999 [Ν. 31(ΙΙΙ)/1999].

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με την ανάληψη της αρμοδιότητας για όλα τα πετρελαιοειδή από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ετοιμαστεί νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα εκσυγχρονίζει τον τομέα της ασφάλειας σχετικά με την αποθήκευση και τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η επιτήρηση της εφαρμογής των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών θα γίνει μέσω της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος επιθεώρησης που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και για την υλοποίηση των προνοιών των προτεινόμενων νομοθετημάτων θα αξιοποιηθεί η αναγκαία υποδομή, καθώς και οι κατάλληλοι μηχανισμοί. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, για την αντιμετώπιση του πρόσθετου φόρτου εργασίας αλλά και για τη μεταφορά εμπειριών και γνώσεων θα αποσπαστεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ένας λειτουργός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για περίοδο τριών ετών.

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα τέλη για την αδειοδότηση της αποθήκευσης πετρελαιοειδών, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, αυξάνονται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του καυσίμου που αποθηκεύεται. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού έχει ενημερωθεί για την αύξηση αυτή και δε φέρει ένσταση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εφαρμογή των προτεινόμενων τροποποιήσεων αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση της συχνότητας των επιθεωρήσεων από ετήσια σε διετή βάση, γι’ αυτό και αναμένεται να περιοριστεί ο επαναλαμβανόμενος σε ετήσια βάση χειρισμός χιλιάδων αιτήσεων, πιστοποιητικών και επιστολών σε σχέση με ισάριθμες περιπτώσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Περαιτέρω, αναμένεται να περιοριστεί η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή των επαρχιακών διοικήσεων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, αφού αυτή θα διεκπεραιώνεται από μία αρμόδια αρχή. Επιπλέον, με τις πιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις υλοποιείται η κυβερνητική στρατηγική για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και για μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιτυγχάνεται διόρθωση των ορισμών των κλάσεων των πετρελαιοειδών, ώστε αυτές να συνάδουν με την ισχύουσα εθνική και εναρμονιστική νομοθεσία.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιόν της δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ωστόσο, εκφράστηκαν ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόνοια των νομοθετημάτων για τη μείωση της συχνότητας των επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών από ετήσια σε διετή βάση και συνεπώς για επέκταση της ισχύος της άδειας αποθήκευσης πετρελαιοειδών από ένα σε δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το γεγονός ότι οι μη εντατικοί έλεγχοι ενδεχομένως να ελλοχεύουν κάποιους κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως παραμείνει σε ισχύ η υφιστάμενη διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε ετήσια βάση. Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησε και εκπρόσωπος εταιρείας πετρελαιοειδών.

Τοποθετούμενος στο ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή ότι η πρόνοια για διετή έλεγχο αφορά τις μικρές εγκαταστάσεις, για τις οποίες η εμπειρία κατέδειξε ότι δεν παρατηρείται οποιαδήποτε μεταβολή από τον ένα χρόνο στον άλλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, για τις μεγάλες εγκαταστάσεις τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις άλλης νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται η διεξαγωγή ελέγχων σε ετήσια βάση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοθετημάτων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

7 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων